Greek Mythology Pro

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 1.0

Content Rating 4+

Greek Mythology Pro

Internet Projects Ltd

Education, Reference

IOS
GBP 4.99


Download Greek Mythology Pro on the AppstoreThe professional, ad-free, version of the GreekMythology.com app.

All Greek Mythology info is available offline without the need for an internet connection! Have all Greek Mythology info in your pocket anytime!

Get information and pictures on all subjects of Greek Mythology. Includes details on Greek Gods like Zeus, Poseidon and Apollo, Greek Goddesses like Aphrodite, Hera and Athena and Titans like Atlas and Cronus.

We also feature Greek Myths like the Creation of Man by Prometheus or Jason and the Argonauts, Greek Heroes like Perseus, Hercules and Achilles, Ancient Creatures and Monsters like Centaurs, Cyclopes, Gorgons, Sirens, Medusa and more.

Get detailed info for:

Olympian Gods
Aphrodite, Apollo, Aris, Artemis, Athena, Hades, Hephaestus, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon, Zeus

Titans
Asteria, Astraeus, Atlas, Clymene, Coeus, Crius, Cronus, Dione, Eos, Epimetheus, Eurybia, Eurynome, Hyperion, Iapetus, Lelantos, Menoetius, Metis, Mnemosyne, Oceanus, Ophion, Pallas, Perses, Phoebe, Prometheus, Rhea, Selene, Styx, Tethys, Thea, Themis

Other Gods
Achelous, Adonis, Adrestia, Aeolus, Aether, Agathodaemon, Aglaea, Algea, Alpheus, Amphitrite, Ananke, Androktasiai, Anemoi, Anteros, Apate, Aristaeus, Asclepius, Asopus, Astraea, Ate, Atropos, Aura, Bia, Britomartis, Caerus, Calypso, Castalia, Cephissus, Chaos, Chronos, Circe, Clotho, Clytie, Daphne, Deimos, Demeter, Dike, Dionysus, Dysnomia, Echo, Eileithyia, Eirene, Elpis, Endeis, Enyo, Erebus, Eris, Eros, Euphrosyne, Gaea, Geras, Graeae, Harmonia, Hebe, Hecate, Heliadae, Heliades, Helios, Hemera, Hermaphroditus, Hesperides, Hesperus, Horae, Horkos, Hyades, Hyas, Hygeia, Hypnos, Iasion, Iris, Keres, Keto, Kratos, Lachesis, Lethe, Limos, Lyssa, Makhai, Maniae, Melinoe, Minor Gods, Momus, Moros, Morpheus, Nemesis, Nephele, Nike, Nilus, Nysiads, Nyx, Oenone, Oizys, Old Man of the Sea, Oneiroi, Ourea, Paean, Pan, Peneus, Persephone, Pheme, Philotes, Phobos, Phonoi, Phorcys, Phosphorus, Phthonus, Ploutos, Ponos, Pontus, Primordial, Pseudologoi, Psyche, Rhode, Scamander, Syrinx, Tartarus, Telesto, Thalassa, Thalia, Thanatos, Thaumas, The Erinnyes, The Fates, The Graces, The Muses, Thetis, Tyche, Typhoeus, Uranus, Zagreus, Zelus

Figures
Abderus, Aethra, Agrius, Amazons, Amphion, Amphitrite, Callirrhoe, Ceyx, Chloris, Clytius, Deucalion, Doris, Epaphus, Eurytus, Glaucus, Iacchus, Iasus, Macaria, Maera, Minos, Myrtilus, Nereids, Nereus, Pleisthenes, Rhadamanthus, Teiresias, Telchines, The Pleiades, Triton

Heroes
Achilles, Actaeon, Aeneas, Atlanta, Bellerophon, Dioscuri, Heracles, Jason, Meleager, Odysseus, Peleus, Perseus, Theseus

Myths
Adventures of Perseus, Ages of Man, Amalthea's Horn, Argonauts, Birth of Athena, Creation of Man by Prometheus, Gigantomachy, Labours of Heracles, Myth of Er, Seven Against Thebes, The Creation, The Creation II, The Wanderings of Dionysus, Theseus Adventures, Titanomachy, Trojan War, Zeus's Lovers

Places
Aeaea, Arcadia, Athens, Aulis, Calydon, Colchis, Corinth, Crete, Delphi, Iolcus, Ithaca, Lerna, Lycia, Mount Olympus, Nemea, Sparta, Tauris, The Underworld, Thebes, Troy

Elements
Aegis, Ambrosia, Golden Fleece, Ichor, Necklace of Harmonia, Nectar, Shield of Achilles, Shirt of Nessus

Gigantes
Alcyoneus, Antaeus, Enceladus, Mimas, Polybotes, Porphyrion

Creatures
Argus Panoptes, Arion, Ash Tree Nymphs, Centaur, Cerberus, Ceryneian Hind, Chimaera, Chiron, Chrysaor, Cretan Bull, Cyclopes, Delphyne, Echidna, Erymanthian Boar, Giants, Gorgons, Hecatoncheires, Laelaps, Marsyas, Medusa, Nessus, Pegasus, Polyphemus, Python, Silenus, Sirens, Talos, Teumessian fox

Monsters
Calydonian Boar, Campe, Cetus, Charybdis, Crommyonian Sow, Geryon, Harpies, Khalkotauroi, Ladon, Lernaean Hydra, Mares of Diomedes, Minotaur, Nemean Lion, Orthrus, Sphinx, Stymphalian Birds

Mortals
Agamemnon, Ajax, Andromeda, Antigone, Ariadne, Cassandra, Daedalus, Electra, Hector, Helen, Icarus, King Midas, Medea, Narcissus, Oedipus, Paris, Penelope, Phaedra, Pandora, Sisyphus, Xena
Greek Mythology Pro screenshot oneGreek Mythology Pro screenshot twoGreek Mythology Pro screenshot threeGreek Mythology Pro screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted