Tagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 2.0

Content Rating 4+

Tagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman

Oleg Shukalovich

Books, Education

IOS
GBP 0.00


Download Tagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman on the AppstoreFilipino. Ang Biblia (TLAB) (Bible in Tagalog for Women)
Kabanata:
Lumang Tipán
- Genesis
- Exodo
- Levitico
- Mga Bilang
- Deuteronomio
- Josue
- Mga Hukom
- Ruth
- I Samuel
- II Samuel
- I Mga Hari
- II Mga Hari
- I Mga Cronica
- II Mga Cronica
- Ezra
- Nehemias
- Esther
- Job
- Mga Awit
- Mga Kawikaan
- Eclesiastes
- Ang Awit ng mga Awit
- Isaias
- Jeremias
- Mga Panaghoy
- Ezekiel
- Daniel
- Hoseas
- Joel
- Amos
- Obadias
- Jonas
- Mikas
- Nahum
- Habakuk
- Sefanias
- Hagai
- Zacarias
- Malakias
Bagong Tipán
- Mateo
- Marcos
- Lucas
- Juan
- Mga Gawa
- Mga Taga-Roma
- I Mga Taga-Corinto
- II Mga Taga-Corinto
- Mga Taga-Galacia
- Mga Taga-Efeso
- Mga Taga-Filipos
- Mga Taga-Colosas
- I Mga Taga-Tesalonica
- II Mga Taga-Tesalonica
- I Kay Timoteo
- II Kay Timoteo
- Tito
- Filemon
- Mga Hebreo
- Santiago
- I Pedro
- II Pedro
- I Juan
- II Juan
- III Juan
- Judas
- Apocalipsis
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksiyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE (Mateo 24:34, Marcos 13:30, Marcos 8:12, Marcos 8:38, Marcos 9:19, Lukas 21:32, Mateo 10:23). Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33).[
Nagmula ang salitang Bibliya ng Tagalog at ang Bible ng Ingles mula sa Griyegong biblia na nangangahulugang "mga aklat" o "mga maliliit na aklat." Hinango naman ang Griyegong biblia mula sa isa pa nilang salita: ang biblos, na lumalarawan sa panloob na bahagi ng halamang papirus, isang sangkap sa paggawa ng sinaunang mga papel. May isang lugar sa Phoenicia, ang lungsod ng Gebal, na tinaguriang "Byblos" ng mga Griyego dahil kilala ang pook sa paggawa ng papel na papirus.
Tanakh o Lumang Tipan
Ang mga aklat ng Tanakh o Lumang Tipan ay orihinal na isinulat sa alpabetong Paleo-Hebreo. Bago matuklasan ang Dead Sea Scrolls sa kweba ng Qumran noong 1947 hanggang 1956, ang pinakamatandang pragmentaryong (hindi kumpleto) manuskrito ng Hebreo ang Nash Papyrus na isinulat mula 150 hanggang 110 BCE. Ang pinakamatandang kumpletong manuskrito ng Lumang Tipan (Tanakh) ay Codex Sinaiticus (ika apat na siglo CE) na kinopya mula sa Griyegong Salin na Septuagint. Ang Septuagint ay isinalin sa Griyego mula Hebreo noong ikatlo hanggang ika isang siglo BCE. Sa mga panahong ito ang Israel ay nasa ilalim ng imperyong Griyego. Ang Septuagint ang pinagkuhanan ng sipi (quotes) ng Lumang Tipan ng mga may akda ng Bagong Tipan at ng mga "ama ng simbahan".
Bagong Tipan
Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay orihinal na isinulat sa Griego. Ang mga kauna unahang salin ng Bagong Tipan sa ibang lenggwahe ay kinabibilangan ng lumang Latin (ika 2 siglo CE), lumang Syriac (ika 4 hanggang ika 5 siglo CE), at Coptic (ikaapat na siglo CE). Isa pang salin sa Latin bukod sa "lumang Latin" ang Vulgata na isinalin ni Jerome (342–420 CE). Ang Peshitta na isinalin sa lenggwaheng Syriac ang bibliang ginagamit sa iglesiang Syriac.
Tagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman screenshot oneTagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman screenshot twoTagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman screenshot threeTagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman screenshot four


The Developer Oleg Shukalovich also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.


KJV Bible Dictionary Offline.
KJV Bible Dictionary Offline.

GBP : Free

King James (KJV) Bible Dictionary

Authorized in 1611 by James I of England, the King James Version (Authorized Version) is still the most often purchased translation of God's word. However, since that time the English language has evolved. This dictionary defines 6581 words that are not common to modern English.

You can add words to favorites, copy the text and any part of it, share via Facebook, SMS and etc, increase/decrease font size.

Feel free to contact me if you want to improve or have any problems with this app....
Hitchcock's Bible Names
Hitchcock's Bible Names

GBP : Free

it contains over 2600 Bible and Bible-related proper names and their meanings

Expand your knowledge of Bible names and their meaning with this wonerful dictionary. Use it to understand a brief description of a large number of names mentioned in the Bible.

The app includes both bible names for boys and bible names for girls....
Theological Dictionary C. Buck
Theological Dictionary C. Buck

GBP : Free

Charles Buck Theological Dictionary

Despite a stated reliance on the plain meaning of the Bible and the dictates of common sense, Buck's Theological Dictionary, first published in London in 1802, seeks to provide a textual basis for the evangelical community. By combining brief essays on orthodox belief and practice with historical entries on various denominations, Buck provided an interpretive lens that allowed antebellum Protestants to see Christianity's almost two millennia as their own history....
Diccionario Bíblico en Español
Diccionario Bíblico en Español

GBP : Free

Diccionario Bíblico - gran herramienta de estudio bíblico en su smartphone

Aquí encontrará definiciones miles acerca de los nombres bíblicos, eventos, lugares y demás información útil sobre Santa Biblia.

Interfaz sencilla e intuitiva del diccionario le ayudará a encontrar rápida y fácilmente las palabras

Puede añadir palabras a favoritos, copiar texto o sólo una parte del texto, la fuente de aumento / disminución, envía por sms, Fasebook, etc.

Si tiene algún comentario o sugerencia sobre cómo mejorar el Diccionario Bíblico - sólo házmelo saber)

Disfrute de estudio de la Biblia!...
Vine's Expository Dictionary
Vine's Expository Dictionary

GBP : Free

Vine Expository Dictionary with KJV Bible verses.

It is a cross-reference from key English words in the Authorized King James Bible Version to the original words in the Greek texts of the New Testament. In his preface to the book, Vine wrote,
- "The present volumes are produced especially for the help of those who do not study Greek, though it is hoped that those who are familiar with the original will find them useful."
Vine did not write an equivalent work for Old Testament Hebrew words; however, Vine's work is sometimes combined with another author's Hebrew dictionary and marketed under Vine's name as a "complete" expository dictionary.
It provides a concise meaning of the original Greek word, often providing Bible verse references as examples. If there are several Greek words that may translate to the same English word, Vine's distinguishes the shadings of meaning and connotation that may be lost in the English translation. For example, there are a number of Greek words that may be translated by the English word love.
Vine's also provides the definition of a word (as used in the King James Version) more accurately than an English dictionary, because it expands the Greek use of the word. For example, the word, "godliness" in 1 Tim. 2:2 is defined in the Merriam-Webster Collegiate Dictionary as "1: Divine 2: pious, devout -", but in Vines, it is defined as " 'to be devout,' denotes that piety which is characterized by a Godward attitude, does that which is well-pleasing to Him." So we have a fuller meaning of the word by seeing how the word is used in the NT.

Dear users - I made this dictionary with KJV Bible verses (because it's more popular), but if you want use it with ASV version please let me know.
Also I would like to make clickable Strong Numbers (like Bible verses) - when clicked would open the description and other information about the Strong Number. But I do not know how much you need it. I would be happy to improve this app together!...
Thompson's Study Bible with KJV Reference Verses
Thompson's Study Bible with KJV Reference Verses

GBP : Free

Thompson's study Bible 1908 containing 3,648 entries with KJV verses. Public domain version of the Thompson Chain Reference Bible.

The heart of the Thompson Chain-Reference system is Thompson's "chain topics" with bible verses. The system incorporates over 4,000 such chains.

You can add to favorites most liked bible words, copy all and any part of the text, share the text, look bible verses (KJV) by clicking on them, increase/decrease font size. I hope you find this study bible tool convenient and useful for studying the Scripture....
Nave Topical Bible Concordance with KJV Verses
Nave Topical Bible Concordance with KJV Verses

GBP : Free

Nave's Topical Bible Concordance with KJV Bible verses

Nave's Topical Bible is a book written by Orville James Nave. Nave was a chaplain in the United States Army and referred to his work as "the result of fourteen years of delight and untiring study of the Word of God." It is a topical concordance of the Bible, and contains Biblical references to over 20,000 topics. Scripture is quoted over 100,000 times; the same Scripture citation may appear under several headings.

The topic headings are broad, covering many religious concepts, geographical regions, and names of Biblical figures. While theological concepts such as salvation and worship are included, a wide range of topics, such as Biblical references to ropes, are also included. This reflects the author's intention, as stated in the book's preface, to "...note and classify everything found in the Scriptures".

You can add to favorites most liked bible words, copy all and any part of the text, share the text, look bible verses (KJV) by clicking on them, increase/descrease font size.

I hope you find this topical bible concordance convenient and useful for studying Holy Bible....
Bible Concordance and Strongs with KJV verses
Bible Concordance and Strongs with KJV verses

GBP : Free

KJV Bible Concordance and Strong's Concordance.

It's great bible study tool.

Here you will find:

Alphabet index of all words from the Bible (total in app 12839) ("the, and, of" are excluded - don't use them in search query)

Bible Concordance -- you can search by any biblical word

Strong's Hebrew and Greek Dictionaries with information from Hebrew and Greek Lexicons. Use numbers in search query to find them. Excluded some Greek words which not used in the Bible - G1400, G1418, G2717, G3203-G3302, G4452 and G5104

Strong's Concordance (Strong's Exhaustive Concordance) -- the concordance you find below information of the Strong's number

All bible verses in concordance with clickable strongs numbers!

I hope this app will be your perfect companion in the study of the Bible! Also I hope you will not have to carry a heavy book and spend much time on the search. You only need about 37Mb on your device.
If you want to see concordance of another bible version or may be another language (without strong's numbers and concordance) - please let me know.
If you are annoyed about ads - you can remove them by upgrading your app to paid version.
Feel free to contact me if you want to improve or have any problems with this app....
Concordancia Bíblica Sagrada
Concordancia Bíblica Sagrada

GBP : Free

Bible Concordance in Spanish (Reina Valera)
En esta aplicación encontrarás índice alfabético de todas las palabras bíblicas ( de, y, a, que, la, el, los, en son excluidos - no las utilice)
Espero que esta Concordancia Bíblica será su compañero perfecto en el estudio de la Biblia!
No dude en ponerse en contacto conmigo si quieres mejorar o tiene algún problema con esta aplicación....
Concordância Bíblica Português
Concordância Bíblica Português

GBP : Free

Concordância Bíblica. Bíblia Evangélica
Neste aplicativo você encontrará índice alfabético de todas as palavras bíblicas (e, o, a, de, que, os - em são excluídos - não use)
Concordância Bíblica espero que este será o seu companheiro perfeito no estudo da Bíblia!
Se você quer uma outra versão da Bíblia - por favor, deixe-me saber
Sinta-se livre para contactar-me se você quer melhorar ou tiver qualquer problema com este aplicativo....
Islamic Dream Interpretation
Islamic Dream Interpretation

GBP : Free

3400+ Islamic Dream Interpretations by Muhammad Ibn Sirin
Muhammad Ibn Sirin (born in Basra) was a Muslim interpreter of dreams who lived in the 8th century
According to Yehia Gouda's most authoritative encyclopedic reference book on Muslim oneiromancy
He was particularly renowned for his extraordinary skill in interpreting dreams as attested by the Arabs' greatest intellectuals, such as Al-Gaheth, Ibn Qutaybah and Ibn Khaldoun, who considered his work as crucial in this field.
The most notable of the books attributed to him is Dreams and Interpretations. Ibn Al-Nadim says that he was the author of Taabirul Ro'oya (What Dreams Express), which is different from or an abridged version of Muntakhabul Kalam Fi Tafsir El Ahlam (A Concise Guide for the Interpretation of Dreams) first printed in Bulaq, Egypt, in 1284 AH, in Lucknow in AD 1874 and in Bombay in 1296 AH.
Muhammad Ibn Sirin he was known for correctly interpreting dreams...
Significado de los Sueños.
Significado de los Sueños.

GBP : Free

Interpretacion de Sueños. Más de 2.000 de los sueños.
La interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Se trata de una práctica humana milenaria, de la que se conservan registros escritos de más de 3.800 años de antigüedad.
Mientras el desciframiento de los símbolos sueños buscaba en la antigüedad revelar un mensaje divino, a comienzos del siglo XX y a partir de los desarrollos teóricos del psicoanálisis la interpretación de los sueños se orienta a revelar contenidos inconscientes y pasa a ser una técnica clínica, utilizada hasta la época actual no solo por el psicoanálisis, sino por diversas vertientes de la psicología clínica....
King James Bible with Audio
King James Bible with Audio

GBP : Free

The Holy Bible. King James Version. Old Testament and New Testament. With red letters to indicate the actual words that Jesus spoke
List of chapters (Old Testament):
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, Job, Psalms, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi

List of chapters (New Testament):
Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation
The King James Version (KJV), commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Bible (KJB), is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer Robert Barker, this was the third translation into English to be approved by the English Church authorities. The first was the Great Bible commissioned in the reign of King Henry VIII, and the second was the Bishops' Bible of 1568. In January 1604, King James I convened the Hampton Court Conference where a new English version was conceived in response to the perceived problems of the earlier translations as detected by the Puritans, a faction within the Church of England.
James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would conform to the ecclesiology and reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. The translation was done by 47 scholars, all of whom were members of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while the Apocrypha were translated from the Greek and Latin. In the Book of Common Prayer (1662), the text of the Authorized Version replaced the text of the Great Bible – for Epistle and Gospel readings – and as such was authorized by Act of Parliament. By the first half of the 18th century, the Authorized Version was effectively unchallenged as the English translation used in Anglican and Protestant churches. Over the course of the 18th century, the Authorized Version supplanted the Latin Vulgate as the standard version of scripture for English speaking scholars. Today, the most used edition of the King James Bible, and often identified as plainly the King James Version, especially in the United States, closely follows the standard text of 1769, edited by Benjamin Blayney at Oxford....
Bíblia Sagrada Evangélica
Bíblia Sagrada Evangélica

GBP : Free

Bíblia Evangélica - Almeida Revista e Corrigida.
Lista de cabeças (Antigo Testamento):
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias
Lista de cabeças (Novo Testamento):
São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, Atos dos Apóstolos, Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito, Filêmon, Hebreus, São Tiago, I São Pedro, II São Pedro, I São João, II São João, III São João, São Judas, Apocalipse
João Ferreira de Almeida
O que se sabe hoje da vida de Almeida está registrado na Dedicatória de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de Igrejas Reformadas do Sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como pastor, missionário e tradutor, durante a segunda metade do século XVII.
Nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal, Almeida morreu em 1693 - na Batávia - atual ilha de Java, Indonésia. Com apenas 16 anos, João Ferreira de Almeida dá início à tarefa de tradução da Bíblia, a qual se dedica até o final de sua vida.
Hoje, a tradução Almeida, feita em 1753, se encontra entre nós em diversas versões:
“Versão Antiga”(Sociedade Bíblica Brasileira e outras editoras): por causa da escrupulosa fidelidade aos originais hebraico, aramaico e grego é útil para o estudo, contudo rígida demais para uso litúrgico-catequético.
“Versão Corrigida” (Imprensa Batista): integra correções provindas de manuscritos melhores, atualizando levemente a linguagem.
“Versão atualizada” (Sociedade Bíblica Brasileira): igualmente corrigida com base em melhores manuscritos e atualizada mais corajosamente quanto à linguagem. É a “vulgata” dos protestantes de diversas confissões no Brasil de hoje (Sociedade Bíblica do Brasil, Rio de Janeiro 1969). Existem muitas edições, para usos diferentes; vamos mencionar somente a Bíblia “Vida Nova”, provida de bom material de estudo....
1611 King James Bible Version
1611 King James Bible Version

GBP : Free

This is the original 1611 King James Bible with Apocrypha
No internet connection needed.
The King James Bible is the most printed book in the history of the world. Any so-called “1611” King James Version you buy today at the local Christian Bookstore is absolutely NOT the 1611. .. it is the 1769 Baskerville Birmingham revision, even though it admits that nowhere, and may even say “1611” in the front… it’s just not true. Prepare to be shocked! The spellings have been revised, and some words changed, in almost every printing done since 1769, and fourteen entire books plus extra prefatory features have been removed from almost every printing done since 1885!
The 1611 King James Bible was writen more than four hundred years ago when the English language was different. The original 1611 A.D. text, written in Early Modern English, shows the language in closer association with its Latin roots. Spelling was in Jacobean style which was not entirely standardized, but could be read phonetically. The original typeface was in Gothic style. Although both the typestyle and the older language may be considered difficult to read by some 21st Century English readers, the King James Version is recognized and respected for its beauty, cadence, and poetic feel.
English spelling differences in John 3:16
- U = V (Example: loued = loved; gauve = gave)
- y with 'e' above it was used as represent the 'thorn' character, which means 'the')
- nn (Sonne = Son)
Other spelling differences
- V = U (Example: vnto = unto | See John 1:11)
- VV = W (Example: svvord = sword) [The V was called a 'U', this is why we still call a W a 'double U']
- I = J (Example: Iesus = Jesus | See John 1:17)
- Long "s" letters look similar to "f" letters (Notice the 'Old Testament' type example on the right)...
La Biblia Reina Valera Audio
La Biblia Reina Valera Audio

GBP : Free

La Biblia Reina-Valera. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lista de jefes (Antiguo Testamento):
Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, Job, Salmos, I Macabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Lista de jefes (Nuevo Testamento):
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas, Apocalipsis
La Biblia, que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español. La Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 1569, también conocida como la Biblia del Oso, es la primera traducción completa de la Biblia al español, publicada el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso es usualmente referida como Reina-Valera (RV) por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602.
La Reina-Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina-Valera (con varias revisiones a través de los años) es una de las biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma (incluyendo las iglesias evangélicas), así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales.
Traducción de Reina
Casiodoro de Reina, monje jerónimo español del Monasterio de San Isidoro del Campo, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza. Es llamada Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius, en la portada para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas.
La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro de Reina en su “Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”, se basó en el texto masorético hebreo (edición de Bomberg, 1525). Como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sanctes Pagnino (Veteris et Novi Testamenti nova translatio, 1528), porque “al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay”, corrigiendo la versión masorética cada vez que se aparta de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas la Biblia de Ferrara (Abraham Usque y Yom-Tob Athias, 1553), traducción del hebreo al judeoespañol usada por los judíos sefardíes, que Reina consideraba “obra de la mayor estima”, “por dar la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos”.
Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus (Erasmo 1516, Stephanus, 1550), en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Al parecer, tenía a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Enzinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés....
La Biblia Moderna en Español
La Biblia Moderna en Español

GBP : Free

La Biblia (Español Moderno)
Versión Moderna, 1893: Publicada por la Sociedad Bíblica Americana, fue realizada por el doctor Enrique B. Pratt, misionero presbiteriano en Colombia y México.
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento, para la mayoría de las personas cristianas, es la primera parte de las Biblias cristianas. Contiene el Pentateuco, y otras series de libros históricos, sapienciales y proféticos. En total se numeran en el Antiguo Testamento 46 libros, que sumados a los 27 del Nuevo Testamento forman la Biblia con sus 73 libros bíblicos .
Las denominaciones de Biblia y de Antiguo Testamento (que presupone la existencia de un Nuevo Testamento) nunca fueron usadas por los judíos de habla hebrea, y tampoco por algunas confesiones cristianas.
Los judíos dividen los libros del Tanaj en tres grupos distintos: Torá (la Ley), Neviim (los Profetas) y Ketuvim (los Hagiógrafos).
Los testigos de Jehová prefieren la expresión Escrituras Hebreas para referirse a esta colección de libros.
El Antiguo Testamento o Tanaj comenzó su canonización en el 450 a. C. y terminó su canonización en el concilio de Yavne (96 d. C.), por el Sanedrín del primer siglo. Aunque el concilio de Yavne fue más una confirmación que canonización. El último libro en ser canonizado fue el libro de Daniel, en Yavne (Yamnia). Cuando se debatió si Cantar de los Cantares era simplemente un idilio amoroso, Rabí Akiva se levantó en su defensa (ver Halajá) diciendo que Salomón estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, como un Midrash (romance metafórico) entre Dios y el pueblo de Israel.18 (También, por motivos similares se planteó la aceptación o rechazo de Eclesiastés y el rollo de Ester. El Sanhedrín consideró que Ester y Salomón estaban dotados del espíritu de profecía. Rabí Hanina (siglo I) tuvo un arduo trabajo alineando la teología del libro de Ezequiel con la Ley de Moisés. Gracias a eso al final el libro también fue aceptado en el canon.
Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia cristiana compuesta por un conjunto canónico (autorizado) de libros y cartas escritas después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Se le designa así desde Tertuliano en la Iglesia cristiana. Al contrario con el Tanaj hebreo, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los cristianos, a excepción de los llamados judíos mesiánicos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los judíos.
El uso del término «testamento» proviene del vocablo hebreo berith ('alianza, pacto, convenio o disposiciones entre dos contratantes'), a través del griego diatheké, y del latín testamentum. Algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento con que se designa las dos grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana como el resultado de un error de interpretación de la palabra diatheké, que significa: 'deseo' o 'voluntad', y también 'acuerdo’ o 'convenio'. Con este criterio diatheké en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con los hombres más que a las Escrituras mismas....
KJV Bible with Apocrypha. KJVA
KJV Bible with Apocrypha. KJVA

GBP : Free

Bible King James Version with Apocrypha
The King James Version (KJV), commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Bible (KJB), is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer Robert Barker, this was the third translation into English to be approved by the English Church authorities.
James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would conform to the ecclesiology and reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. The translation was done by 47 scholars, all of whom were members of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while the Apocrypha were translated from the Greek and Latin.
The Biblical apocrypha (from the Greek word aπόκρυφος, apókruphos, meaning "hidden") denotes the collection of ancient books found, in some editions of the Bible, in a separate section between the Old and New Testaments or as an appendix after the New Testament. Although the term apocrypha had been in use since the 5th century, it was in Luther's Bible of 1534 that the Apocrypha was first published as a separate intertestamental section. Luther was making a polemical point about the canonicity of these books. As an authority for this division, he cited St. Jerome, who in the early 5th century distinguished the Hebrew and Greek Old Testaments, stating that books not found in the Hebrew were not received as canonical. Although his statement was controversial in his day, Jerome was later titled a Doctor of the Church and his authority was also cited in the Anglican statement in 1571 of the Thirty-Nine Articles.
King James Version
The English-language King James Version (KJV) of 1611 followed the lead of the Luther Bible in using an inter-testamental section labelled "Books called Apocrypha", or just "Apocrypha" at the running page header. The KJV followed the Geneva Bible of 1560 almost exactly (variations are marked below). The section contains the following:
1 Esdras (Vulgate 3 Esdras)
2 Esdras (Vulgate 4 Esdras)
Tobit
Judith ("Judeth" in Geneva)
Rest of Esther (Vulgate Esther 10:4-16:24)
Wisdom
Ecclesiasticus (also known as Sirach)
Baruch and the Epistle of Jeremy ("Jeremiah" in Geneva) (all part of Vulgate Baruch)
Song of the Three Children (Vulgate Daniel 3:24-90)
Story of Susanna (Vulgate Daniel 13)
The Idol Bel and the Dragon (Vulgate Daniel 14)
Prayer of Manasses (follows 2 Chronicles in Geneva)
1 Maccabees
2 Maccabees
Included in this list are those books of the Clementine Vulgate that were not in Luther's canon. These are the books most frequently referred to by the casual appellation "the Apocrypha". These same books are also listed in Article VI of the Thirty-Nine Articles of the Church of England. Despite being placed in the Apocrypha, in the table of lessons at the front of some printings of the King James Bible, these books are included under the Old Testament....
La Sainte Bible Darby en Français (French Audio)
La Sainte Bible Darby en Français (French Audio)

GBP : Free

Bible Darby en français (FRDBY)
La Sainte Bible de John Nelson Darby (a l'origine de la doctrine du dispensationalisme) : a partir du grec et de l'hébreu. J.N. Darby a également traduit la Bible en anglais et en allemand. Elle fait partie des Bibles en français dont le texte est actuellement dans le domaine public.
Ancien Testament et du Nouveau Testament

Ancien Testament
Dans le christianisme, on appelle Ancien Testament ou Ancienne Alliance1, l'ensemble des écrits de la Bible hébraïque, textes hébreux antérieurs a la vie de Jésus, laquelle est relatée dans le Nouveau Testament (en grec : H Παλαια Διαθηκη / Hê Palaià Diathếkê).
L'Ancien Testament rassemble des écrits religieux juifs. Pour les chrétiens, la Bible se compose de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament comprend les parties suivantes : le Pentateuque, les livres historiques, les Hagiographes et les Prophètes2.
Le mot testament vient du mot grec διαθηκη / diathếkê : testament, contrat, convention) traduit en latin par testamentum (testament ; témoignage). Le mot grec a un sens plus large que le mot latin : celui de contrat ou « alliance ».
l est difficile de situer le moment a partir duquel l'Ancien Testament est constitué en Canon par les chrétiens. Au IIe siècle, l'Église de Rome décide de rejeter l'hérésie de Marcion, qui prétend supprimer toute référence aux écrits vétéro-testamentaires. Ce n'est que plus tard que le Canon de la Bible chrétienne est constitué.
Le plan du canon de l'Ancien Testament selon la Septante est le suivant6 :
- Pentateuque (Torah) : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome
- Les livres historiques : Josué, Juges, Ruth, I-II Samuel, I-II Rois, I-II Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Tobit*, Judith*, I-II Maccabées*
- Les Hagiographes : Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse de Salomon*, Ecclésiastique*
- Les Prophètes : Esaïe, Jérémie, Lamentations, Baruch*, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie
Nouveau Testament
Le Nouveau Testament (en grec : H Καινη Διαθηκη / Hê Kainề Diathếkê), est l’ensemble des écrits relatifs a la vie de Jésus et a l'enseignement de ses premiers disciples qui ont été reconnus comme « canoniques » par les autorités chrétiennes au terme d'un processus de plusieurs siècles.
Le mot « testament » vient du mot grec διαθηκη (diathếkê : « testament, contrat, convention ») traduit en latin par testamentum (testament, témoignage). Le mot grec a un sens plus large (celui de contrat) que le mot latin. Aussi certains préfèrent-ils le traduire par Alliance.
Les chrétiens considèrent que la Bible se compose de l’Ancien Testament (écrits antérieurs à Jésus) et du Nouveau Testament.
Liste des livres inclus dans le Nouveau Testament
Le Nouveau Testament comprend, selon l'ordre du canon occidental :
- les quatre évangiles canoniques (Évangiles selon Matthieu, Marc, Luc, Jean) ;
- les Actes des Apôtres ;
- 14 épîtres, dont la plupart attribuées à Paul de Tarse ;
- d'autres épîtres catholiques attribuées à d'autres disciples Simon-Pierre, Jacques le Juste, Jean de Zébédée, Judas de Jacques;
- l’Apocalypse selon Jean de Zébédée.
Le canon se clôt à 27 livres par autorité d'Église. De ce fait, il se ferme plus tôt qu'en Orient aux synodes régionaux de Carthage de 397 et de 419. Jusqu'aux dernières années du IVe siècle, il exclut l'épître aux Hébreux. Cette question n'est jamais traitée dans les conciles œcuméniques de la fin du siècle. Cette lacune assigne donc ces conciles au rôle de tribunal et au lieu d'espace où traiter des affaires des Églises dans un projet d'unification. En dépit des décrets de Gélase, les littératures apocalyptiques autres que celle de Jean seront recopiées et tenues pour partie prenante du Nouveau Testament jusqu'au milieu du Moyen Âge (XIIIe siècle)....
BBE Bible in Basic English. Easy to Read Version
BBE Bible in Basic English. Easy to Read Version

GBP : Free

Bible in Basic English...
ASV Bible American Standard Version Audio Free
ASV Bible American Standard Version Audio Free

GBP : Free

American Standard Version Bible. ASV Bible
The Revised Version, Standard American Edition of the Bible, more commonly known as the American Standard Version (ASV), is a revision of the King James Version and was released in 1901. It was originally best known by its full name, but soon came to have other names, such as the American Revised Version, the American Standard Revision, the American Standard Revised Bible, and the American Standard Edition. By the time its copyright was renewed in 1929, it had finally come to be known by its present name, the American Standard Version. Because of its prominence in seminaries, however, it was sometimes simply called the "Standard Bible".

The ASV was the basis of several later Bible revisions. They were the Revised Standard Version (1946-1952/1971), the Amplified Bible (1965), the New American Standard Bible (1963-1971/1995), and the Recovery Version (1999). The ASV was also the basis for the World English Bible and Kenneth N. Taylor's Bible paraphrase, The Living Bible, which was published in 1971.

The ASV is now considered antiquated, and rare antique editions are hard to find.

Features
The divine name of the Almighty (the Tetragrammaton) is consistently rendered Jehovah in the ASV Old Testament, rather than LORD as it appears in the King James Bible. The reason for this change, as the Committee explained in the preface, was that "...the American Revisers... were brought to the unanimous conviction that a Jewish superstition, which regarded the Divine Name as too sacred to be uttered, ought no longer to dominate in the English or any other version of the Old Testament..." Other changes from the RV to the ASV included (but were not limited to) substituting "who" and "that" for "which" when referring to people, and Holy Ghost was dropped in favor of Holy Spirit. Page headings were added and footnotes were improved.

Basis of Philippine Bibles
ecause of its popularity in the American Standard Version in the early years of the 20th century, this has been the basis of the Philippine Bible Society in translating the first editions of the Bible in the different Philippine Languages. Now a public domain, 'Ang Biblia' (titles for the Tagalog, Cebuano, Hiligaynon and Waray), 'Ti Biblia' (the Ilocano title), and 'Say Biblia' (the Pangasinan title) used the ASV as their basis. This is very evident by the use of the name Jehovah instead of the more commonly accepted Yahweh in the later translations....
Latin Vulgate (Biblia Sacra Vulgata Latina)
Latin Vulgate (Biblia Sacra Vulgata Latina)

GBP : Free

Biblia Sacra Vulgata Latina
The Vulgate is a late 4th-century Latin translation of the Bible. It was largely the work of St. Jerome, who was commissioned by Pope Damasus I in 382 to make a revision of the Vetus Latina (old Latin translations). Its widespread adoption eventually led to their eclipse. By the 13th century this revision had come to be called the versio vulgata, that is, the "commonly used translation". In the 16th century it became the definitive and officially promulgated Latin version of the Bible in the Roman Catholic Church.
Before the publication of Pius XII's Divino Afflante Spiritu, the Vulgate was the source text used for many translations of the Bible into vernacular languages. In English, the interlinear translation of the Lindisfarne Gospels as well as other Old English Bible translations, the translation of John Wycliffe, the Douay-Rheims Bible, the Confraternity Bible, and Ronald Knox's translation were all made from the Vulgate.
The Vulgate has a compound text that is not entirely the work of Jerome.[2] Its components include:
- Jerome's independent translation from the Hebrew: the books of the Hebrew Bible, usually not including his translation of the Psalms. This was completed in 405.
- Translation from the Greek of Theodotion by Jerome: The three additions to the Book of Daniel; Song of the Three Children, Story of Susanna, and The Idol Bel and the Dragon. The Song of the Three Children was retained within the narrative of Daniel, the other two additions Jerome moved to the end of the book.
- Translation from the Septuagint by Jerome: the Rest of Esther. Jerome gathered all these additions together at the end of the book of Esther.
- Translation from the Hexaplar Septuagint by Jerome: his Gallican version of the Book of Psalms. Jerome's Hexaplaric revisions of other books of Old Testament continued to circulate in Italy for several centuries, but only Job and fragments of other books survive.
- Free translation by Jerome from a secondary Aramaic version: Tobias and Judith.
- Revision by Jerome of the Old Latin, corrected with reference to the oldest Greek manuscripts available: the Gospels.
- Old Latin, more or less revised by a person or persons unknown: Baruch, Letter of Jeremiah, 3 Esdras,[3] Acts, Epistles, and the Apocalypse.
- Old Latin, wholly unrevised: Epistle to the Laodiceans, Prayer of Manasses, 4 Esdras, Wisdom, Ecclesiasticus, and 1 and 2 Maccabees.
Jerome did not embark on the work with the intention of creating a new version of the whole Bible, but the changing nature of his program can be tracked in his voluminous correspondence. He had been commissioned by Damasus I in 382 to revise the Old Latin text of the four Gospels from the best Greek texts, and by the time of Damasus' death in 384 he had thoroughly completed this task, together with a more cursory revision from the Greek Septuagint of the Old Latin text of the Psalms in the Roman Psalter which is now lost. How much of the rest of the New Testament he then revised is difficult to judge today, but little of his work survived in the Vulgate text.
The Vulgate is usually credited as being the first translation of the Old Testament into Latin directly from the Hebrew Tanakh, rather than the Greek Septuagint. Jerome's extensive use of exegetical material written in Greek, on the other hand, as well as his use of the Aquiline and Theodotiontic columns of the Hexapla, along with the somewhat paraphrastic style in which he translated makes it difficult to determine exactly how direct the conversion of Hebrew to Latin was....
World English Bible (WEB)
World English Bible (WEB)

GBP : Free

The World English Bible (also known as the WEB) is a free updated revision of the American Standard Version (1901). It is one of the only public domain, modern-English translations of the entire Bible. The Bible was created on the base of the ASV by volunteers on the ebible.org project and edited by Rainbow Missions, Inc., a Colorado nonprofit corporation.
Features
It claims to be one of the few English-language Bibles custom translated to be understood by most English-speakers, worldwide, eliminating the need for data-processing based or computer operating system-specific internationalizations. Work on the World English Bible began in 1997 and was first known as the American Standard Version 1997.
The World English Bible project was started to produce a modern English Bible version that is not copyrighted, does not use archaic English (such as the KJV), and is not translated in Basic English (such as the Bible In Basic English). The World English Bible follows the American Standard Version's decision to transliterate the Tetragrammaton, but updates "Jehovah" to be "Yahweh". The British and Messianic Names editions use the traditional forms (e.g. the LORD).
Also includes the following Apocryphal books (in the following order):
- Tobit
- Judith
- Additions to Esther (additions found in the LXX namely Esther 10:4-16:24)
- Wisdom (Also known as the Wisdom of Solomon)
- Ecclesiasticus (or Sirach)
- Baruch
- Epistle of Jeremy (or the Letter of Jeremy)
- Prayer of Azarias (Daniel 3:24-97 in the LXX & Vulgate)
- Susanna (Daniel 13 in the LXX & Vulgate)
- Bel and the Dragon (Daniel 14 in the LXX & Vulgate)
- I Maccabees
- II Maccabees
- 1 Esdras
- Prayer of Manasses
- Psalm 151
- III Maccabees
- IV Maccabees
- 2 Esdras
Translation philosophy
It is based on the 1901 American Standard Version, the Greek Majority Text, and the Hebrew Biblia Hebraica Stuttgartensia with some minor adjustments made because of alternate readings in the Dead Sea Scrolls and the Septuagint although usually these alternate readings are ignored or restricted to the footnotes. There are seven passes of editing and proofreading for each book. An initial automated pass updated approximately 1,000 archaic words, phrases and grammatical constructs. The first manual pass was to add quotation marks (the ASV had none) and other punctuation, and to check the translation against the Greek and Hebrew texts where there are significant textual variants or the meaning is unclear....
Bíblia Tradução Brasileira (Audio Biblia Sagrada)
Bíblia Tradução Brasileira (Audio Biblia Sagrada)

GBP : Free

Bíblia. Tradução Brasileira (TB10)
A Tradução Brasileira data de 1917, tendo sido a primeira Bíblia completa a ser traduzida dos originais em solo brasileiro. Ganhou renome pela sua fidelidade aos originais, mas saiu de circulação em meados do século 20. Para este relançamento, houve atualização ortográfica, bem como adaptação da grafia dos nomes próprios às formas utilizadas na tradução de Almeida.
A chamada Tradução Brasileira da Bíblia (originalmente Tradução Brazileira, também conhecida como Versão Brasileira, ou Edição Brasileira) foi editada no início do século XX. Entre as características da tradução estão a literalidade, fidelidade ao texto base, a referência à tradicional tradução de João Ferreira de Almeida com a colaboração de vários eruditos brasileiros.
Comentários
José Carlos Rodrigues, dono e redator do Jornal do Commercio, o diário mais respeitado do Rio de Janeiro no começo do século XX, fez o seguinte comentário com respeito a Tradução Brasileira:
"[A Tradução Brasileira da Bíbia] perde um pouco do belo português... Porém ganha na fidelidade ao sentido original... É a versão portuguesa que deve permanecer como, a mais fiel, sendo por isso indispensável aos que estudam a Bíblia”.2
O Dr. William Carey Taylor, professor de Grego Neotestamentário e autor do Livro "Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego", compartilhando da opinião de José Carlos Rodrigues sobre a tradução, destacou:
"É uma das versões mais fiéis aos [escritos] originais que tenho lido em qualquer língua."
O Nome de Deus
Uma das particularidades mais interessantes da Versão Brasileira é o uso do nome de Deus. O nome Jeová aparece em todos os locais onde o texto hebraico adotado traz o Tetragrama YHWH. A versão brasileira não apresenta a forma Jeová nas porções aramaicas da Bíblia, nem em lugar algum das escrituras gregas cristãs (isto ocorre porque nenhum dos milhares de manuscritos gregos do assim chamado "Novo Testamento" contém o Tetragrama). Nas edições do início do século XX, a versão brasileira trazia o nome de Deus grafado ‘Jehovah’; na versão atual, ‘Jeová’....
Polska Biblia Gdańska. Pismo Święte (Polish Bible)
Polska Biblia Gdańska. Pismo Święte (Polish Bible)

GBP : Free

Polskie Biblia (Polish Holy Bible) Gdańska
Biblia gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.
Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 roku, na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (wg współczesnej pisowni Secemin). Na synodzie w Baranowie w 1604 roku polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią brzeską, czeską Kralicką (1579-1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich. Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 roku w drukarni Hünefelda w Gdańsku (stąd przyjęta później nazwa). Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów.
Biblia gdańska przeszła dwie ważne rewizje (nazwy od miejsc wydań): Królewiecką w 1738 roku i Warszawską w 1881 (rewizja Nowego Testamentu).
Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat przekładem biblijnym polskich protestantów.
Biblia gdańska, w całej swej karierze, miała dla polskich protestantów takie znaczenie jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy. W 1660 roku w Amsterdamie, w 1726 w Halle, w 1738 w Królewcu, w 1768 w Brzegu, w 1779 w Królewcu, w 1810 w Berlinie, w 1823 w Królewcu, w 1836 we Wrocławiu, w 1838 w Poznaniu, w 1840 i 1846 w Lipsku, 1854 i 1860 w Halle, w 1855 bez apokryfów w Poznaniu, w 1857, 1861, 1863, 1864, 1865, 1873 w Berlinie, w 1867 w Wiedniu, w 1869, 1875, 1876, 1879, 1889, 1890, 1921, 1924, 1928, 1934 i 1937 w Warszawie, w 1920 w Londynie, w 1899 i 1919 w Ameryce, a także w 1944 w Genewie.
Nowy Testament Biblii gdańskiej wydany został później w roku 1686 w Amsterdamie pod zmienionym tytułem: Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego. Kolejne jego wydania: 1708 w Brzegu (z dodatkiem modlitw, pieśni i nauk katechizmowych), 1727, 1728 (to wydanie zawierało summariusze Sebestiana Schmida i glossy Marcina Lutra) i 1832 w Lipsku, 1834, 1852, 1920 (Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1929 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1937 w Warszawie, 1867 w Berlinie (wydanie wraz z Księgą Psalmów), 1873 w Londynie (Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1881, 1882, 1883 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1918 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) w Wiedniu.
Biblia gdańska pozostawała głównym przekładem używanym przez polskich ewangelików i ewangelicznych chrześcijan do roku 1975, to jest do wydania Biblii warszawskiej.
Pierwsze wydania Biblii gdańskiej zawierały także księgi uznawane przez protestantów za apokryfy (część z nich w terminologii katolickiej jest określana jako księgi deuterokanoniczne, część – 3 Księga Machabejska, 3 i 4 Księga Ezdrasza oraz Modlitwa Manassesa – jest również uznawana za apokryfy), które umieszczano pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Współczesne wydania nie kontynuują tej tradycji....
Biblia Cornilescu (Română)
Biblia Cornilescu (Română)

GBP : Free

Biblia Română (Romanian Holy Bible)
Cornilescu (1921)
Dumitru Cornilescu (n. 4 aprilie 1891, comuna Slașoma, județul Mehedinți - d. 1975, Elveția) a fost ierodiacon și autor al unei traduceri în limba română a Bibliei, publicată în 1921, traducere care este în prezent cea mai răspândită traducere în rândul confesiunilor protestante (inclusiv cele neoprotestante).
Biblia (din lb. greacă βιβλίον, pl. βιβλία -cărți) se referă la scripturile sacre din iudaism și creștinism. Aceste scripturi sunt compilații ale unor documente separate (numite „cărți”) scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are circa 100-150 scriitori diferiți, provenind din intelectualitatea aflată în serviciul conducătorilor politici. Cărțile sale au fost publicate separat și adunate în secolele I-II e.n. pentru a forma prima Biblie ebraică, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creștină, numită de creștini și Sfânta Scriptură.
Prima parte a Bibliei creștine este numită Vechiul Testament (din grecescul "palaia diathékè"). Vechiul Testament reprezintă în mare traducerea grecească (sau din aceasta în alte limbi) a textului sacru ebraic așa cum era el prin secol II î.e.n. O împărțire cu origine evreiască pe criterii funcționale a Vechiului Testament îl împarte pe acesta în Legea ("Legea lui Moise", "Pentateucul", adică primele "cinci cărți" ale Bibliei), Profeții și Scrierile Sfinte. A doua parte a Bibliei creștine este numită Noul Testament.
Prima traducere integrală a Bibliei în limba română a fost tipărită în 1688. Biblia a cunoscut mai multe traduceri în limba română. Denominațiile neoprotestante folosesc traducerea Bibliei în limba română de Dumitru Cornilescu, cu sau fără explicații. De remarcat că traducerea Cornilescu a fost inițial acceptată de Biserica Ortodoxă, prima traducere a lui Dumitru Cornilescu a apărut cu binecuvântarea patriarhului României, fiind ulterior respinsă de Biserica Ortodoxă (după ce preotul Dumitru Cornilescu a început să dea învățături specifice cultelor evanghelice cum ar fi îndreptățirea prin credință), dar folosită de Oastea Domnului și de confesiunile neoprotestante. Criticii din vremea publicării ei au considerat-o „net superioară oricărei alte traduceri, fiind prezentată într-o limbă suplă și curgătoare, care lipsește oricărei alte traduceri; fiind expusă într-o limbă care vorbește înseși inimilor oamenilor”. Biserica Ortodoxă Română a generat, la rândul ei, mai multe traduceri de-a lungul timpului, fie integrale fie parțiale, a Sfintei Scripturi, e.g., Biblia „Carol al II-lea”, Palia de la Orăștie, „Biblia pe versuri tocmită”....
Biblia Takatifu (Bible in Swahili - Daily Reading)
Biblia Takatifu (Bible in Swahili - Daily Reading)

GBP : Free

Biblia Takatifu ya Kiswahili (Swahili Bible)
Biblia ya Kikristo ni mkusanyo wa maandiko matakatifu ya Ukristo. Maandiko hayo mbalimbali yanaitwa tangu zamani sana "vitabu" tu, inavyomaanishwa na neno "biblia" ambalo ni uwingi wa neno la Kigiriki "biblos" yaani "kitabu".
Hutofautishwa na Tanakh ambayo ndiyo maandiko matakatifu ya dini ya Uyahudi na ambayo pengine inatajwa kwa jina lilelile la "Biblia", hasa katika matoleo ya Biblia ya Kiebrania . Vitabu vyake vimo katika sehemu ya kwanza ya Biblia ya Kikristo kwa jina la "Agano la Kale".
Biblia ya Kikristo hugawiwa sehemu mbili ambayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale lina maandiko yaliyoandikwa kabla ya Yesu Kristo na vitabu vya Agano Jipya viliandikwa baada yake.
Agano la Kale
Kimsingi vitabu vya Agano la Kale ni vilevile vya Biblia ya Kiebrania, ingawa madhehebu ya Kikristo hutofautiana kidogo katika hilo. Ni kwamba wakati wa kutokea kwa Ukristo palikuwa na tofauti ndani ya Uyahudi kuhusu vitabu vilivyohesabiwa kuwa maandiko matakatifu. Suala hilo liliondolewa kuanzia mwaka 80 BK wataalamu wa Wayahudi wa huko Jabneh (Jamnia) walipochukua msimamo mkali dhidi ya wafuasi wa Yesu.
Kwa wakati huo Wakristo walikuwa wamezoea tayari toleo la Kigiriki la maandiko matakatifu yaliyotafsiriwa katika karne ya 2 KK ambalo linajulikana kwa jina la Septuaginta na kuwa na vitabu kadhaa visivyokuwa vimetunzwa katika lugha asili ya Kiebrania wala ya Kiaramu, au vilivyoandikwa moja kwa moja katika lugha ya Kigiriki.
Hivyo Biblia ya Kikristo ilikuwa na vitabu 7 (viwili vya Wamakabayo, Yoshua bin Sira, Hekima, Tobiti, Yudith na Baruku, pamoja na sehemu za Esta na Danieli) visivyokubaliwa baadaye na Wayahudi.
Vitabu hivyo 7 vikaja kukataliwa na Martin Luther katika karne ya 16, halafu na Waprotestanti wengi, lakini vinazidi kutumiwa na Kanisa Katoliki na Waorthodoksi kwa jina la Deuterokanoni.
Agano Jipya
Kuna vitabu 27 vya Agano Jipya. Vinne vya kwanza ni Injili nne zinazoleta habari za maisha, matendo na maneno ya Yesu.
Vingine ni Matendo ya Mitume, Nyaraka za Mitume, hasa Mtume Paulo, na Ufunuo wa Yohane....
La Biblia del Oso con Audio
La Biblia del Oso con Audio

GBP : Free

Sagradas Escrituras (1569) (Biblia del Oso)
La Biblia de Casiodoro de Reina; conocida como la "Biblia del Oso" fue publicada en Basilea, Suiza el 28 de Septiembre de 1569. Esta obra tiene la figura de un oso en la portada que está parado junto a un árbol. Esta Biblia está vertida directamente de los textos originales en hebreo y griego.
Aparte del texto original y las versiones latinas, al hacer su traducción tuvo Casiodoro de Reina a la vista los trabajos anteriores de Valdés (por ejemplo, sus Salmos en español), de Enzinas, y de Pérez de (la) Pineda, así como la Biblia Ferrariense.
En la traducción de 1569 Reina utilizó los últimos adelantos de las ciencias bíblicas. Por ejemplo, usó la división del Nuevo Testamento en versículos, que había sido introducida en forma impresa sólo unos pocos años antes (1550), y lamentó que una nueva publicación Peshita le hubiese llegado demasiado tarde para poder tomarla en cuenta.
Esta obra ha sido sometida a muchas revisiones como la del señor Valera amigo de Reina quien hizo la primera revisión y luego muchas otras. La última en 1995 por Sociedades Bíblicas Unidas. Actualmente se conoce como la Biblia Reina-Valera....
Biblia Reina Valera Antigua
Biblia Reina Valera Antigua

GBP : Free

La Biblia Reina-Valera Antigua (RVA). Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lista de jefes (Antiguo Testamento):
Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, Job, Salmos, I Macabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Lista de jefes (Nuevo Testamento):
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas, Apocalipsis
La Biblia, que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español. La Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 1569, también conocida como la Biblia del Oso, es la primera traducción completa de la Biblia al español, publicada el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso es usualmente referida como Reina-Valera (RV) por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602.
La Reina-Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina-Valera (con varias revisiones a través de los años) es una de las biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma (incluyendo las iglesias evangélicas), así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales.
Traducción de Reina
Casiodoro de Reina, monje jerónimo español del Monasterio de San Isidoro del Campo, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza. Es llamada Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius, en la portada para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas.
La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro de Reina en su “Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”, se basó en el texto masorético hebreo (edición de Bomberg, 1525). Como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sanctes Pagnino (Veteris et Novi Testamenti nova translatio, 1528), porque “al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay”, corrigiendo la versión masorética cada vez que se aparta de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas la Biblia de Ferrara (Abraham Usque y Yom-Tob Athias, 1553), traducción del hebreo al judeoespañol usada por los judíos sefardíes, que Reina consideraba “obra de la mayor estima”, “por dar la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos”.
Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus (Erasmo 1516, Stephanus, 1550), en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Al parecer, tenía a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Enzinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés....
Yoruba Bible Holy Version
Yoruba Bible Holy Version

GBP : Free

Yoruba Bible
Yoruba Holy Bible is a Bible translation in Yoruba language of west Africa. Application works offline. It includes both the Old and New Testament....
Kinyarwanda Bible. Rwanda Holy Bible Daily Version
Kinyarwanda Bible. Rwanda Holy Bible Daily Version

GBP : Free

Kinyarwanda Bible
Kinyarwanda, also known as Rwanda (Ruanda) or Rwandan, or in Uganda as Fumbira, is the official language of Rwanda and a dialect of the Rwanda-Rundi language spoken by people in Burundi and adjacent parts of southern Uganda....
La Biblia de Jerusalén
La Biblia de Jerusalén

GBP : Free

Biblia de Jerusalén. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lista de jefes (Antiguo Testamento):
Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, Job, Salmos, I Macabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Lista de jefes (Nuevo Testamento):
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas, Apocalipsis
Muchas gracias a Germán Salgar, que él ayudó a crear esta aplicación.
La Biblia de Jerusalén (BJ, francés: Bible de Jérusalem) es una versión católica de la Biblia elaborada en francés bajo la dirección de la Escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén. La BJ ha sido traducida al español y otras lenguas vernáculas, ya sea en el texto bíblico o solo la parte de comentarios e introducción. Es valorada por sus introducciones, notas a pie de página, y riqueza de sus paralelos en el margen. Se la considera una Biblia de excelencia para la exégesis bíblica y la Lectio Divina.
Historia
La Biblia de Jerusalén fue publicada en francés en 43 fascículos entre 1948 y 1955. La versión francesa tuvo una revisión en 1973 y una edición en 1998. En español han salido ediciones y revisiones de la BJ en 1967, 1975, 1998 y 2009. La versión en español es impresa por la editorial Desclée de Brouwer (Bilbao).
Fuentes
La Escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén usó los textos originales en hebreo, arameo y griego para su versión en francés, en vez de la Vulgata de San Jerónimo. Para la versión en español, un equipo de traductores españoles emplearon también los escritos originales en hebreo, arameo y griego para el texto bíblico; mientras que la presentación, títulos, introducciones, notas y apéndices fueron traducidos de la versión francesa de la BJ.En las siguientes ediciones de la BJ en español se han incorporado novedades en las introducciones y notas como resultado de la actualización de la investigación bíblica....
Jerusalem Holy Bible (Roman Catholic Audio Bible)
Jerusalem Holy Bible (Roman Catholic Audio Bible)

GBP : Free

The Jerusalem Bible (JB or TJB) is an English-language translation of the Bible which was first introduced to the English-speaking public in 1966 and published by Darton, Longman & Todd. As a Roman Catholic Bible, it includes the deuterocanonical books along with the sixty-six others included in Protestant Bibles. It also contains copious footnotes and introductions.
Excerpts from the Jerusalem Bible are used in the Lectionary for Mass that was approved by the Catholic Bishops' Conference of England and Wales and that is used in most of the English-speaking world. Other translations have also been approved for use in the Liturgy by the English and Welsh bishops.
Old Testament consist of:
Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy;
Historical books: Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabees, 2 Maccabees;
Sapiential books: Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Wisdom, Sirach.
New Testament consist of:
Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation....
Ang Dating Biblia. Filipino
Ang Dating Biblia. Filipino

GBP : Free

Filipino. Ang Biblia (TLAB) (Bible in Tagalog)
Kabanata:
Lumang Tipán
- Genesis
- Exodo
- Levitico
- Mga Bilang
- Deuteronomio
- Josue
- Mga Hukom
- Ruth
- I Samuel
- II Samuel
- I Mga Hari
- II Mga Hari
- I Mga Cronica
- II Mga Cronica
- Ezra
- Nehemias
- Esther
- Job
- Mga Awit
- Mga Kawikaan
- Eclesiastes
- Ang Awit ng mga Awit
- Isaias
- Jeremias
- Mga Panaghoy
- Ezekiel
- Daniel
- Hoseas
- Joel
- Amos
- Obadias
- Jonas
- Mikas
- Nahum
- Habakuk
- Sefanias
- Hagai
- Zacarias
- Malakias
Bagong Tipán
- Mateo
- Marcos
- Lucas
- Juan
- Mga Gawa
- Mga Taga-Roma
- I Mga Taga-Corinto
- II Mga Taga-Corinto
- Mga Taga-Galacia
- Mga Taga-Efeso
- Mga Taga-Filipos
- Mga Taga-Colosas
- I Mga Taga-Tesalonica
- II Mga Taga-Tesalonica
- I Kay Timoteo
- II Kay Timoteo
- Tito
- Filemon
- Mga Hebreo
- Santiago
- I Pedro
- II Pedro
- I Juan
- II Juan
- III Juan
- Judas
- Apocalipsis
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksiyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE (Mateo 24:34, Marcos 13:30, Marcos 8:12, Marcos 8:38, Marcos 9:19, Lukas 21:32, Mateo 10:23). Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33).[
Nagmula ang salitang Bibliya ng Tagalog at ang Bible ng Ingles mula sa Griyegong biblia na nangangahulugang "mga aklat" o "mga maliliit na aklat." Hinango naman ang Griyegong biblia mula sa isa pa nilang salita: ang biblos, na lumalarawan sa panloob na bahagi ng halamang papirus, isang sangkap sa paggawa ng sinaunang mga papel. May isang lugar sa Phoenicia, ang lungsod ng Gebal, na tinaguriang "Byblos" ng mga Griyego dahil kilala ang pook sa paggawa ng papel na papirus.
Tanakh o Lumang Tipan
Ang mga aklat ng Tanakh o Lumang Tipan ay orihinal na isinulat sa alpabetong Paleo-Hebreo. Bago matuklasan ang Dead Sea Scrolls sa kweba ng Qumran noong 1947 hanggang 1956, ang pinakamatandang pragmentaryong (hindi kumpleto) manuskrito ng Hebreo ang Nash Papyrus na isinulat mula 150 hanggang 110 BCE. Ang pinakamatandang kumpletong manuskrito ng Lumang Tipan (Tanakh) ay Codex Sinaiticus (ika apat na siglo CE) na kinopya mula sa Griyegong Salin na Septuagint. Ang Septuagint ay isinalin sa Griyego mula Hebreo noong ikatlo hanggang ika isang siglo BCE. Sa mga panahong ito ang Israel ay nasa ilalim ng imperyong Griyego. Ang Septuagint ang pinagkuhanan ng sipi (quotes) ng Lumang Tipan ng mga may akda ng Bagong Tipan at ng mga "ama ng simbahan".
Bagong Tipan
Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay orihinal na isinulat sa Griego. Ang mga kauna unahang salin ng Bagong Tipan sa ibang lenggwahe ay kinabibilangan ng lumang Latin (ika 2 siglo CE), lumang Syriac (ika 4 hanggang ika 5 siglo CE), at Coptic (ikaapat na siglo CE). Isa pang salin sa Latin bukod sa "lumang Latin" ang Vulgata na isinalin ni Jerome (342–420 CE). Ang Peshitta na isinalin sa lenggwaheng Syriac ang bibliang ginagamit sa iglesiang Syriac....
Matthew Henry Bible Commentary
Matthew Henry Bible Commentary

GBP : Free

Matthew Henry Complete Commentary on the Whole Bible
Originally written in 1706, Matthew Henry's six volume Complete Commentary provides an exhaustive look at every verse in the Bible.
Matthew Henry's well-known six-volume Exposition of the Old and New Testaments (1708–1710) or Complete Commentary, provides an exhaustive verse by verse study of the Bible. covering the whole of the Old Testament, and the Gospels and Acts in the New Testament. After the author's death, the work was finished (Romans through Revelation) by thirteen other nonconformist ministers, partly based upon notes taken by Henry's hearers, and edited by George Burder and John Hughes in 1811.
Henry's commentaries are primarily exegetical, dealing with the scripture text as presented, with his prime intention being explanation, for practical and devotional purposes. While not being a work of textual research, for which Henry recommended Matthew Poole's Synopsis Criticorum, Henry's Exposition gives the result of a critical account of the original as of his time, with practical application. It was considered sensible and stylish, a commentary for devotional purposes.
Famous evangelical Protestant preachers such as George Whitefield and Charles Spurgeon used and heartily commended the work, with Whitefield reading it through four times - the last time on his knees. Spurgeon stated, "Every minister ought to read it entirely and carefully through once at least."
Henry's reputation rests upon his renowned commentary, An Exposition of the Old and New Testaments (1708-10, known also as Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible). He lived to complete it only as far as to the end of the Acts, but after his death other like-minded authors prepared the remainder from Henry's manuscripts. This work was long celebrated as the best English commentary for devotional purposes and the expanded edition was initially published in 1896. Instead of critical exposition, Henry focuses on practical suggestion, and his commentaries contains rich stores of truths....
圣经 (Chinese-Simplified Audio Bible)
圣经 (Chinese-Simplified Audio Bible)

GBP : Free

圣经 - Chinese-Simplified - CUV
Chinese-Simplified Holy Bible
《聖經和合本》(簡稱和合本;今指國語和合本,舊稱官話和合本),是今日華語人士最普遍使用的《聖經》譯本。此譯本的出版起源自1890年在上海舉行的傳教士大會,會中各差會派代表成立了三個委員會,各自負責翻譯官話(白話文)、淺文理及深文理(文言文)譯本。
《聖經》(希伯来语:ביבליה‎;拉丁语:Biblia,原意「書」)是猶太教與基督教(包括天主教、東正教和新教)的宗教經典。猶太教以《希伯來聖經》正统版本《塔納赫》为其经典,天主教的聖經包括舊約聖經與新約聖經,然而基督教的《聖經》全书,於馬丁路德在一五二四年重譯德文聖經時,將之砍去了十二本次經。
體系概況
因为原作者众多且内容大多口耳传抄,所以本书在各宗教团体内修订版本繁多,各宗教团体对外宣称自己修订的版本为正统。《希伯來聖經》從耶和华(或稱雅威)如何創世開始,到古時猶太人的歷史及傳說。基督教的聖經則由《舊約》和《新約》兩部分所構成的,而其《舊約聖經》與《希伯來聖經》內容大致相同,不過天主教、東正教和普世圣公宗的版本就多了數篇《塔納赫》跟基督教新教《舊約》都沒有的數篇經卷,那些經卷被新教多數教派稱為「次經」和「偽經」,《新約聖經》記載耶穌基督和其門徒的言行與早期基督教的事件紀錄。 聖經經歷長時間的編輯、千年的翻譯、流傳形成專門的「釋經學」。 抄本傳入中國經過不同朝代與翻譯,一些民初時代譯本因不同教會普遍共通使用,已形成既成譯句,一些用語已與現今用語辭意大不相同,形成詞語障礙,近年已有多個以編譯新版聖經成立的組織。...
聖經 Chinese Traditional Holy Bible CUV Audio Verion
聖經 Chinese Traditional Holy Bible CUV Audio Verion

GBP : Free

聖經繁體中文版 Bible. Chinese-Traditional Holy Bible (CUV)
《聖經和合本》(簡稱和合本;今指國語和合本,舊稱官話和合本),是今日華語人士最普遍使用的《聖經》譯本。此譯本的出版起源自1890年在上海舉行的傳教士大會,會中各差會派代表成立了三個委員會,各自負責翻譯官話(白話文)、淺文理及深文理(文言文)譯本。
《聖經》(希伯来语:ביבליה‎;拉丁语:Biblia,原意「書」)是猶太教與基督教(包括天主教、東正教和新教)的宗教經典。猶太教以《希伯來聖經》正统版本《塔納赫》为其经典,天主教的聖經包括舊約聖經與新約聖經,然而基督教的《聖經》全书,於馬丁路德在一五二四年重譯德文聖經時,將之砍去了十二本次經。
體系概況
因为原作者众多且内容大多口耳传抄,所以本书在各宗教团体内修订版本繁多,各宗教团体对外宣称自己修订的版本为正统。《希伯來聖經》從耶和华(或稱雅威)如何創世開始,到古時猶太人的歷史及傳說。基督教的聖經則由《舊約》和《新約》兩部分所構成的,而其《舊約聖經》與《希伯來聖經》內容大致相同,不過天主教、東正教和普世圣公宗的版本就多了數篇《塔納赫》跟基督教新教《舊約》都沒有的數篇經卷,那些經卷被新教多數教派稱為「次經」和「偽經」,《新約聖經》記載耶穌基督和其門徒的言行與早期基督教的事件紀錄。 聖經經歷長時間的編輯、千年的翻譯、流傳形成專門的「釋經學」。 抄本傳入中國經過不同朝代與翻譯,一些民初時代譯本因不同教會普遍共通使用,已形成既成譯句,一些用語已與現今用語辭意大不相同,形成詞語障礙,近年已有多個以編譯新版聖經成立的組織。...
聖書 日本語 Japanese Bible. The Daily Audio KJV Version
聖書 日本語 Japanese Bible. The Daily Audio KJV Version

GBP : Free

この欽定訳聖書アプリでイエスと神に近づく。
聖書日本語 Japanese Bible
[(Kougo-yaku] 1954/1955]


聖書はキリスト教の聖典であり、いくつかの文書群からなる。英語の音訳から、バイブル(the Bible)とも言う。バイブルは biblia (書物の意、複数形)から来た語で4世紀ごろからそのように呼んだ。旧約聖書(Old Testament)と新約聖書(New Testament)からなる。キリスト教では、イエス・キリスト以前の預言者と神の契約、つまりユダヤ教の聖書を旧約と言い、キリスト以降のキリストの言葉や奇蹟を弟子達がキリストの死後書いたものを新約聖書と称している。

キリスト教 とは、ナザレのイエスをキリスト(救い主)として信じる宗教。イエス・キリストが、神の国の福音を説き、罪ある人間を救済するために自ら十字架にかけられ、復活したものと信じる。その多く

旧約聖書 - Old Testament章
[1] 創世記
[2] 出エジプト記
[3] レビ記
[4] 民数記
[5] 申命記
[6] ヨシュア記
[7] 士師記
[8] ルツ記
[9] サムエル記上
[10] サムエル記下
[11] 列王記上
[12] 列王記下
[13] 代誌上
[14] 歴代誌下
[15] エズラ記
[16] ネヘミヤ記
[17] エステル記
[18] ヨブ記
[19] 詩編
[20] 箴言
[21] コヘレトの言葉
[22] 雅歌
[23] イザヤ記
[24] エレミヤ記
[25] 哀歌
[26] エゼキエル記
[27] ダニエル記
[28] ホセア記
[29] ヨエル記
[30] アモス記
[31] オバデア記
[32] ヨナ記
[33] ミカ記
[34] ナホム記
[35] ハバクク記
[36] ゼファニヤ記
[37] ハガイ記
[38] ゼカリヤ記
[39] マラキ記
新約聖書 - New Testament章
[40] マタイによる福音書
[41] マルコによる福音書
[42] ルカによる福音書
[43] ヨハネによる福音書
[44] 使徒言行録
[45] ローマの信徒への手紙
[46] コリントの信徒への手紙一
[47] コリントの信徒への手紙二
[48] ガラテヤの信徒への手紙
[49] エフェソの信徒への手紙
[50] フィリピの信徒への手紙
[51] コロサイの信徒への手紙
[52] テサロニケの信徒への手紙一
[53] テサロニケの信徒への手紙二
[54] テモテへの手紙一
[55] テモテへの手紙二
[56] テトスへの手紙
[57] フィレモンへの手紙
[58] ヘブライ人への手紙
[59] ヤコブの手紙
[60] ペトロの手紙一
[61] ペトロの手紙二
[62] ヨハネの手紙一
[63] ヨハネの手紙二
[64] ヨハネの手紙三
[65] ユダの手紙
[66] ヨハネの黙示録

このアプリをダウンロードし、あなたのポケットの中に神の知恵をお楽しみください!...
Bíblia Ave Maria (Audio Biblia Sagrada Católica)
Bíblia Ave Maria (Audio Biblia Sagrada Católica)

GBP : Free

Bíblia Ave Maria (Português). Antigo Testamento e Novo Testamento

Lista de cabeças (Antigo Testamento):
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias
Lista de cabeças (Novo Testamento):
São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, Atos dos Apóstolos, Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito, Filêmon, Hebreus, São Tiago, I São Pedro, II São Pedro, I São João, II São João, III São João, São Judas, Apocalipse...
Amharic Holy Bible Ethiopian Offline Study Version
Amharic Holy Bible Ethiopian Offline Study Version

GBP : Free

Amharic Holy Bible. Ethiopia Bible
Although Christianity became the state religion of Ethiopia in the 4th century, and the Bible was first translated into Ge'ez at about that time, only in the last two centuries have there appeared translations of the Bible into Amharic.
In 1962, a new Amharic translation from Ge'ez was printed, again with the patronage of the Emperor. The preface by Emperor Haile Selassie I is dated "1955" (E.C.), and the 31st year of his reign (i.e. AD 1962 in the Gregorian Calendar), and states that it was translated by the Bible Committee he convened between AD 1947 and 1952, "realizing that there ought to be a revision from the original Hebrew and Greek of the existing translation of the Bible". It included the 66 books of the protocanon (i.e. those held canonical in common with Protestant and Catholic Christians), as the 5 narrow canon deuterocanonical books were published separately. The five narrow canon Ethiopian deuterocanonical books comprise 1 Enoch (Henok; different from the standard editions of Ge'ez manuscripts A~Q by foreign academics), Jubilees (Ge'ez: Mets'hafe Kufale) and I, II, and III Meqabyan (substantially different from I, II, and III Maccabees)
The 81 book Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Bible, including the deuterocanonicals, 46 books of the Old Testament and 35 books of the New Testament, was published in 1986. This version incorporates a few minor changes or corrections to the 1962 Amharic text of the New Testament, but the text of the Old Testament and Deuterocanon are identical to those previously published under Haile Selassie I....
Comentario Bíblico con Biblia
Comentario Bíblico con Biblia

GBP : Free

Comentario de la Biblia y la Biblia Reina Valera

No necesita conexión a Internet para su funcionamiento
También te recomiendo "Concordancia Bíblica" - se encuentran en mis aplicaciones.
Uno de los Comentarios Bíblicos más completos que se haya escrito en toda la historia de la literatura cristiana, es el de Matthew Henry, el célebre puritano inglés del siglo XVI, se enfocó en la exposición de la Palabra de Dios.
Su Comentario de toda la Biblia sigue siendo uno de los más usados por predicadores y estudiantes de las Escrituras, aunque hayan transcurrido casi tres siglos desde que se publicó la primera edición. ¿La razón fundamental? Su profundidad y enfoque.
El mejor comentario bíblico devocional escrito hasta la fecha, sobre el que Spurgeon afirmó: «Todo ministro de Dios debería leer el MATTHEW HENRY con plena atención por lo menos una vez.»
Matthew Henry (1662-1714) nacio en Broad Oak, en el condado gales de Flintshire. Su padre era clerigo. Fue ordenado en la Iglesia Presbiteriana Britanica donde sirvio en el pastorado de Chester 1687 a 1712. En 1704 Henry comenzo a escribir su comentario en forma de Notas del Nuevo Testamento, completandose esta obra monumental poco despues de su muerte, ocurrida en 1714.
Su teologia es un fiel testimonio de la verdad evangelica, enfatizando la depravacion total del hombre y la gracia soberana y salvadora de Dios. Su obra ademas, no solo demuestra una profunda capacidad de profundidad espiritual, sino la erudicion que proporciona un gran conocimiento del griego y del hebreo. Henry es recordado como pastor afectuoso, amante apasionado de la Palabra de Dios y hombre de gran integridad personal que ha dejado su huella en los corazones de innumerables cristianos que anhelan comprender mas profundamente las riquezas de las Escrituras....
The Book of Mormon. Another Testament of Jesus Christ
The Book of Mormon. Another Testament of Jesus Christ

GBP : Free

The Book of Mormon. Another Testament of Jesus Christ
The Book of Mormon is a volume of scripture comparable to the Bible. It is a record of God's dealings with the ancient inhabitants of the Americas and contains, as does the Bible, the fullness of the everlasting gospel.
The Book of Mormon has a number of original and distinctive doctrinal discussions on subjects such as the fall of Adam and Eve, the nature of the Atonement, eschatology, redemption from physical and spiritual death, and the organization of the latter-day church. The pivotal event of the book is an appearance of Jesus Christ in the Americas shortly after his resurrection.
List of chapters:
- Title Page
- Testimony of Three Witnesses
- Testimony of Eight Witnesses
---------------------------------
- The First Book of Nephi
- The Second Book of Nephi
- The Book of Jacob (the Brother of Nephi)
- The Book of Enos
- The Book of Jarom
- The Book of Omni
- The Book of Jacob (the Brother of Nephi)
- The Words of Mormon
- The Book of Mosiah
- The Book of Alma (the Son of Alma)
- The Book of Helaman
- Third Nephi. The Book of Nephi (the Son of Nephi, Who Was the Son of Helaman)
- Fourth Nephi. The Book of Nephi (Who Is the Son of Nephi—One of the Disciples of Jesus Christ)
- The Book of Mormon
- The Book of Ether
- The Book of Moroni
The Book of Mormon is a sacred text of the Latter Day Saint movement, which adherents believe contains writings of ancient prophets who lived on the American continent from approximately 2200 BC to AD 421. It was first published in March 1830 by Joseph Smith as The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi.
According to Smith's account and the book's narrative, the Book of Mormon was originally written in otherwise unknown characters referred to as "reformed Egyptian" engraved on golden plates. Smith said that the last prophet to contribute to the book, a man named Moroni, buried it in a hill in present-day New York and then returned to earth in 1827 as an angel, revealing the location of the book to Smith and instructing him to translate it as evidence of the restoration of Christ's true church in the latter days. Critics state that it was fabricated by Smith, drawing on material and ideas from modern works rather than translating an ancient record.
The Book of Mormon is the earliest of the unique writings of the Latter Day Saint movement, the denominations of which typically regard the text not only as scripture but also as a historical record of God's dealings with the ancient inhabitants of the Americas. The Book of Mormon is divided into smaller books, titled after the individuals named as primary authors and, in most versions, divided into chapters and verses. It is written in English very similar to the Early Modern English linguistic style of the King James Version of the Bible, and has since been fully or partially translated into 108 languages....
El Libro de Mormón (The Book of Mormon in Spanish)
El Libro de Mormón (The Book of Mormon in Spanish)

GBP : Free

El Libro de Mormón. Otro Testamento de Jesucristo
El Libro de Mormón: Otro Testamento de Jesucristo es uno de cuatro libros canónicos aceptados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo y otras ramas del movimiento de los Santos de los Últimos Días (comúnmente llamado el mormonismo). El libro mismo dice ser una traducción de los escritos de hombres santos de la antigua América escrito en una forma similar a la Biblia. Toma su nombre de uno de los últimos de los profetas que, de acuerdo al libro, escribieron en él, Mormón, quien alrededor del 390 d.C. habría resumido en un compendio varios escritos y archivos dando alcance a 2500 años de historia.
Historia
La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días mantiene que El Libro de Mormón contiene los registros de dos grandes civilizaciones que poblaron el continente americano, una procedente de Jerusalén por el año 600 a. C. y la otra arribando muchos siglos antes cuando el episodio bíblico de la Torre de Babel. Estos registros habrían sido mantenidos por profetas que vivieron entre esos pueblos, hasta que Mormón, uno de esos profetas, hiciera una compilación de los anales en un único volumen, grabado en planchas de oro.
En la narrativa de José Smith, restaurador de dicha iglesia, Moroni, un humano glorificado, le visitó el 21 de septiembre de 1823, instruyéndole acerca del antiguo escrito y de los pasos a seguir para traducirlo. Smith contó que, cuatro años más tarde, las planchas le fueron finalmente entregadas, traduciéndolas enseguida, asegurando tener auxilio divino para esa labor. La traducción del texto se realizó mediante el uso de un instrumento llamado Urim y Tumim10 que permitía a Smith interpretar los caracteres del egipcio reformado al inglés usado en la época. En dicha labor cooperaron Martin Harris y posteriormente Oliver Cowdery, ambos firmantes como testigos originales de las llamadas Planchas de Oro entregadas a Smith por el ángel Moroni.
Creencias
El tema de El Libro de Mormón, dado en la portada, es mostrar al mundo que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios, quien se manifiesta a todas las naciones.
El título del libro fue cambiado a El libro de Mormón: otro Testamento de Jesucristo para clarificar el tema cristiano del libro: «Todo el que abra el libro sabrá, por su título, qué es lo que contiene» (Boyd K. Packer).
Según la introducción del libro, la parte considerada más importante del libro es la visita de Jesucristo al continente americano tras su resurrección, registrada en el libro de 3.er Nefi, en los capítulos 11 al 28. En este libro, considerado sagrado para sus devotos, «se expone la doctrina del evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera.»
Las iglesias que creen en el Libro de Mormón afirman que este también sirve como evidencia del llamamiento de Dios a su profeta, Joseph Smith, que habría traducido el libro de antiguas planchas de oro que le fueron entregadas por un ángel. Es un texto que, por lo demás, es considerado parte integral y canónica de la misma Biblia por los devotos mormones. Se enseña que los escritos en el Libro de Mormón demuestran que la Biblia es un libro inspirado por Dios....
Bíblia João Ferreira Almeida
Bíblia João Ferreira Almeida

GBP : Free

Bíblia Sagrada João Ferreira de Almeida. Antigo Testamento e Novo Testamento

Lista de cabeças (Antigo Testamento):
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias

Lista de cabeças (Novo Testamento):
São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, Atos dos Apóstolos, Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito, Filêmon, Hebreus, São Tiago, I São Pedro, II São Pedro, I São João, II São João, III São João, São Judas, Apocalipse

João Ferreira de Almeida
O que se sabe hoje da vida de Almeida está registrado na Dedicatória de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de Igrejas Reformadas do Sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como pastor, missionário e tradutor, durante a segunda metade do século XVII.
Nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal, Almeida morreu em 1693 - na Batávia - atual ilha de Java, Indonésia. Com apenas 16 anos, João Ferreira de Almeida dá início à tarefa de tradução da Bíblia, a qual se dedica até o final de sua vida.

Hoje, a tradução Almeida, feita em 1753, se encontra entre nós em diversas versões:

“Versão Antiga”(Sociedade Bíblica Brasileira e outras editoras): por causa da escrupulosa fidelidade aos originais hebraico, aramaico e grego é útil para o estudo, contudo rígida demais para uso litúrgico-catequético.
“Versão Corrigida” (Imprensa Batista): integra correções provindas de manuscritos melhores, atualizando levemente a linguagem.
“Versão atualizada” (Sociedade Bíblica Brasileira): igualmente corrigida com base em melhores manuscritos e atualizada mais corajosamente quanto à linguagem. É a “vulgata” dos protestantes de diversas confissões no Brasil de hoje (Sociedade Bíblica do Brasil, Rio de Janeiro 1969). Existem muitas edições, para usos diferentes; vamos mencionar somente a Bíblia “Vida Nova”, provida de bom material de estudo....
Holy Bible. Old Testament. The King James Version
Holy Bible. Old Testament. The King James Version

GBP : Free

The Holy Bible. King James Version. Old Testament
List of chapters (Old Testament):
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, Job, Psalms, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi

The King James Version (KJV), commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Bible (KJB), is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer Robert Barker, this was the third translation into English to be approved by the English Church authorities. The first was the Great Bible commissioned in the reign of King Henry VIII, and the second was the Bishops' Bible of 1568. In January 1604, King James I convened the Hampton Court Conference where a new English version was conceived in response to the perceived problems of the earlier translations as detected by the Puritans, a faction within the Church of England.
James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would conform to the ecclesiology and reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. The translation was done by 47 scholars, all of whom were members of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while the Apocrypha were translated from the Greek and Latin. In the Book of Common Prayer (1662), the text of the Authorized Version replaced the text of the Great Bible – for Epistle and Gospel readings – and as such was authorized by Act of Parliament. By the first half of the 18th century, the Authorized Version was effectively unchallenged as the English translation used in Anglican and Protestant churches. Over the course of the 18th century, the Authorized Version supplanted the Latin Vulgate as the standard version of scripture for English speaking scholars. Today, the most used edition of the King James Bible, and often identified as plainly the King James Version, especially in the United States, closely follows the standard text of 1769, edited by Benjamin Blayney at Oxford....
Holy Bible. New Testament. The King James Version
Holy Bible. New Testament. The King James Version

GBP : Free

The Holy Bible. King James Version. New Testament

List of chapters (New Testament):
Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation

The King James Version (KJV), commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Bible (KJB), is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer Robert Barker, this was the third translation into English to be approved by the English Church authorities. The first was the Great Bible commissioned in the reign of King Henry VIII, and the second was the Bishops' Bible of 1568. In January 1604, King James I convened the Hampton Court Conference where a new English version was conceived in response to the perceived problems of the earlier translations as detected by the Puritans, a faction within the Church of England.
James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would conform to the ecclesiology and reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. The translation was done by 47 scholars, all of whom were members of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while the Apocrypha were translated from the Greek and Latin. In the Book of Common Prayer (1662), the text of the Authorized Version replaced the text of the Great Bible – for Epistle and Gospel readings – and as such was authorized by Act of Parliament. By the first half of the 18th century, the Authorized Version was effectively unchallenged as the English translation used in Anglican and Protestant churches. Over the course of the 18th century, the Authorized Version supplanted the Latin Vulgate as the standard version of scripture for English speaking scholars. Today, the most used edition of the King James Bible, and often identified as plainly the King James Version, especially in the United States, closely follows the standard text of 1769, edited by Benjamin Blayney at Oxford....
Nuevo Testamento. La Santa Biblia (Reina Valera)
Nuevo Testamento. La Santa Biblia (Reina Valera)

GBP : Free

La Santa Biblia (Reina Valera). Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia cristiana compuesta por un conjunto canónico (autorizado) de libros y cartas escritas después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Se le designa así desde Tertuliano en la Iglesia cristiana. Al contrario con el Tanaj hebreo, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los cristianos, a excepción de los llamados judíos mesiánicos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los judíos.
El uso del término «testamento» proviene del vocablo hebreo berith ('alianza, pacto, convenio o disposiciones entre dos contratantes'), a través del griego diatheké, y del latín testamentum. Algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento con que se designa las dos grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana como el resultado de un error de interpretación de la palabra diatheké, que significa: 'deseo' o 'voluntad', y también 'acuerdo’ o 'convenio'.1 Con este criterio diatheké en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con los hombres más que a las Escrituras mismas.
Composición del Nuevo Testamento
La composición del Nuevo Testamento canónico se fijó poco a poco en los primeros siglos de la nueva religión. La lista más antigua se supone redactada hacia el año 170.
La lista actual fue publicada originalmente por Atanasio de Alejandría en 370 y consagrada como canónica en el Tercer Concilio de Cartago de 397. Sin embargo, las disputas sobre la composición del canon no cesaron. Martín Lutero cuestionó la pertinencia de incluir la Epístola de Santiago, la Epístola de Judas, la Epístola a los Hebreos y el Apocalipsis de Juan o Libro de la Revelación; aunque finalmente, a diferencia de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, no fueron nunca rechazados. Sin embargo, la canonización de 2 Pedro, 2 Juan, 3 Juan, Santiago y Judas, así como de Hebreos y Apocalipsis, sigue siendo tema de debate.
Comprende, en total, 27 libros en el canon de la Iglesia Católica Romana, aceptado por la mayoría de las Iglesias de la Reforma. La Iglesia Siria solo acepta 22 libros en su canon. Libros como 1 y 2 de Clemente, el libro de la Alianza, el Octateuco y otros, han sido motivo de disputas, y se encuentran canonizados por parte de otras iglesias Católicas Ortodoxas
Reina Valera
Por 248 años la versión Reina-Valera no fue revisada en su totalidad. En 1708 y 1831 el Nuevo Testamento fue revisado, pero no fue sino hasta 1850 que se hizo una revisión completa. Este trabajo fue realizado por la Sociedad Bíblica Americana. Durante la última mitad del siglo XIX la Reina-Valera pasó por varias revisiones. La revisión de 1909 fue realizada por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y es la que predominó en las iglesias evangélicas por 51 años. Hoy día todavía hay muchas personas y denominaciones que disfrutan la lectura de la versión 1909....
Antiguo Testamento. La Santa Biblia (Reina Valera)
Antiguo Testamento. La Santa Biblia (Reina Valera)

GBP : Free

La Santa Biblia (Reina Valera). Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento, para la mayoría de las personas cristianas, es la primera parte de las Biblias cristianas. Contiene el Pentateuco, y otras series de libros históricos, sapienciales y proféticos. En total se numeran en el Antiguo Testamento 46 libros, que sumados a los 27 del Nuevo Testamento forman la Biblia con sus 73 libros bíblicos .
Las denominaciones de Biblia y de Antiguo Testamento (que presupone la existencia de un Nuevo Testamento) nunca fueron usadas por los judíos de habla hebrea, y tampoco por algunas confesiones cristianas.
Los judíos dividen los libros del Tanaj en tres grupos distintos: Torá (la Ley), Neviim (los Profetas) y Ketuvim (los Hagiógrafos).
Los testigos de Jehová prefieren la expresión Escrituras Hebreas para referirse a esta colección de libros....
Children's Bible (Bible Stories for Kids)
Children's Bible (Bible Stories for Kids)

GBP : Free

Children's Bible with 217 bible stories for kids. Contains stories from the Old Testament and the New Testament....
Bíblia Evangelica Novo Testamento. Audio Biblia Almeida
Bíblia Evangelica Novo Testamento. Audio Biblia Almeida

GBP : Free

Bíblia Sagrada. Novo Testamento
Novo Testamento (do grego: Διαθηκη Καινη, Kaine Diatheke) é o nome dado à coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia cristã, cujo conteúdo foi escrito após a morte de Jesus Cristo e é dirigido explicitamente aos cristãos, embora dentro da religião cristã tanto o Antigo Testamento (a primeira parte) quanto o Novo Testamento são considerados, em conjunto, Escrituras Sagradas.
Os livros que compõe essa segunda parte da Bíblia foram escritos a medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo, refletindo e servindo como fonte para a teologia cristã. Essa coleção de 27 livros influenciou não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou sua marca permanente na literatura, na arte e na música.
Livros do Novo Testamento
Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em diversos lugares e por autores diferentes que classificaram seus escritos como inspirados, ao lado dos escritos do Antigo Testamento. Entretanto, diferente do Antigo Testamento, o Novo foi produzido em um curto espaço de tempo, durante menos de um século. Esses livros eram respeitados, colecionados e circulavam na igreja primitiva como Escrituras Sagradas. O fato desses livros terem sido lidos, citados, colecionados, e passados de mão em mão dentro das igreja do início do cristianismo, assegura que a Igreja Primitiva tinham eles como proféticos ou divinamente inspirados desde o começo. . A divisão do Novo Testamento em seções e versículos é atribuída a Amônio de Alexandria , do século III, e à Eutálio de Alexandria13 , no século V d.C., que continuou o trabalho de Amônio....
Bíblia Evangelica Antigo Testamento. Audio Biblia Almeida
Bíblia Evangelica Antigo Testamento. Audio Biblia Almeida

GBP : Free

Bíblia Sagrada
Antigo Testamento ou Velho Testamento
O Antigo Testamento ou Velho Testamento, também conhecido como Escrituras Hebraicas, tem 46 livros e constitui a primeira grande parte da Bíblia cristã, e a totalidade da Bíblia hebraica. Foram compostos em hebraico ou aramaico.
Chama-se também Tanakh, acrônimo lembrando as grandes divisões dos escritos sagrados da Bíblia hebraica que são os Livros da Lei (ou Torá), os livros dos profetas (ou Nevi'im), e os chamados escritos (Ketuvim). Entretanto, a tradição cristã divide o antigo testamento em outras partes, e reordena os livros dividindo-os em categorias; Lei, história, poesia (ou livros de sabedoria) e Profecias.
O Antigo Testamento trata basicamente das relações entre Deus e o povo Israelita. Existem vários nexos temáticos entre os livros de acordo com suas divisões (seja a cristã ou a hebraica). Única entre essas tradições é a primeira divisão, a Torá ou Pentateuco, que trata da história sagrada do povo de Israel, a partir da criação do mundo até a ocupação da Terra, passando pela legislação litúrgica e religiosa. Tradicionalmente, a Torá ou Lei é atribuída a Moisés e, depois de sua morte, terminada por Josué; porém, muitos autores defendem que a formação da Torá foi um processo longo passando por diversos grupos de autores até sua adoção uniforme pós-exílica.
Composições
Diferentes tradições cristãs possuem um diferente cânone para o Antigo Testamento. A Igreja Católica Romana utilizou , a partir do século I, como canônica a versão chamada Septuaginta, que foi uma tradução dos escritos hebraicos para o grego, feita antes mesmo do fechamento do cânone hebraico na tradição judaica. Assim, a Septuaginta inclui material que não foi incluído na Bíblia Hebraica, de fontes diferentes e divergentes, inclusive material original já escrito em grego. Os defensores da reforma protestante excluíram do cânone todos os livros ou fragmentos que não correspondiam ao texto hebraico massorético, e como resposta a isso o Concílio de Trento em 1546 determinou que os livros de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruc, 1° Macabeus e 2° Macabeus, os capítulos 13 e 14 e os versículos 24 a 90 do capítulo 3 de Daniel, os capítulos 11 a 16 de Ester (todos existentes em língua grega) deveriam ser tratados como canônicos, ao passo que os textos conhecidos como oração de Manassés e os livros de 3 e 4 Esdras não mais o seriam. A Igreja Católica Ortodoxa acabou por decidir pela inclusão de Tobias, Judite, Sirácida e Sabedoria.
Em outras tradições cristãs existe mais material adicional, como por exemplo na Bíblia Etíope e na Bíblia Copta. A tradição reformada optou por seguir o cânone estabelecido pela tradição judaica, porém mantendo a diferente ordem dos livros....
Daily Light on the Daily Path and KJV Bible Verses
Daily Light on the Daily Path and KJV Bible Verses

GBP : Free

Daily Light on the Daily Path with KJV Audio Bible
Daily Light is a Christian daily devotional scripture reading published by Bagster & Sons about 1875. It has been reprinted continually since then. It consists of brief groupings of scripture passages which speak to prominent Biblical themes—two themes (morning and evening) for each day of the year. It appends no commentary, but simply allows scripture to speak for itself....
Morning and Evening Devotion
Morning and Evening Devotion

GBP : Free

C.H. Spurgeon - Morning and Evening: Daily Readings (with KJV Bible)

Daily Bible Reading
This devotional has a morning and evening meditation for every day of the year. Although these devotions are short in length, they are filled with spiritual goodness. In just a few sentences, C.H. Spurgeon is able to convey the wisdom of Scripture with eloquence and purpose. These daily messages provide Christians with the spiritual energy they need to begin and end each day. Spurgeon weaves a verse of Scripture into each devotion, helping readers draw deeper meaning out of the selected passages. This powerful devotional provides Christians with the spiritual nourishment required to strengthen their relationships with God. Readers will find themselves inspired by Morning and Evening: Daily Readings.
I hope you find it great for Daily Devotional...
Devocional Diario y La Biblia
Devocional Diario y La Biblia

GBP : Free

Devocionales Cristianos y La Biblia Reina Valera

Promesas Biblicas oPromesas de Dios. "Libro de cheques del banco de la fe" - C.H. Spurgeon
Un exelente libro de devocionales diarios para todo el año, edificará tu vida espiritual si tomas el habito de leerlo cada dia junto con el pasaje biblico que menciona. Su propio autor, C.H. Spurgeon nos dice al respecto: Las promesas de Dios pueden compararse a cheques pagaderos a la orden del portador. Han sido otorgadas al creyente con el propósito de que las utilice y las haga suyas, no para que simplemente las lea en la Biblia y después prescinda de ellas como algo inalcanzable.

Este libro de lecturas devocionales consta de promesas tomadas de la Biblia para todos los días del año. El autor las compara con cheques que no debemos limitarnos a leer, sino que debemos firmar por fe y presentar en el Banco celestial.

(Daily Devotional - "Faith's Checkbook" by C. H. Spurgeon in Spanish)...
Biblia Cristiana en Español
Biblia Cristiana en Español

GBP : Free

La Biblia Cristiana
Las Biblias cristianas están constituidas por escritos hebreos, arameos y griegos, que han sido retomados de la Biblia griega, llamada Septuaginta, y del Tanaj hebreo-arameo, y luego reagrupados bajo el nombre de Antiguo Testamento. A estos se ha sumado una tercera serie de escritos griegos cristianos agrupados bajo el nombre de Nuevo Testamento. Distintos grupos cristianos han debatido largamente sobre la inclusión o exclusión de algunos de los libros de ambos testamentos, surgiendo los conceptos de apócrifos y deuterocanónicos para hacer referencia a algunos de estos textos.
La comunidad judía actual reserva la expresión «Biblia cristiana» para identificar solo a los libros que han sido añadidos al Tanaj hebreo-arameo por el judaísmo tardío helenizante alejandrino, y luego por el cristianismo, y evita referirse a su Tanaj con los términos Biblia o Antiguo Testamento. Varias denominaciones cristianas incorporan otros libros en el canon de ambos Testamentos.

La Biblia (del latín biblĭa, y este del griego βιβλία [biblía], ‘libros’) es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada. Según las religiones judía y cristiana, transmite la palabra de Dios. Hasta 2008, ha sido traducida a 2454 idiomas.

El cristianismo (del griego Χριστός, Christós, Cristo; literalmente, ‘Ungido’) es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios, así como el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó tres días después de su muerte.

Algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos con el judaísmo. El Tanaj constituye, junto con la Biblia Septuaginta (más antigua que el Tanaj en su forma actual), la base y la fuente para el Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas. Por este motivo, el cristianismo es considerado una religión abrahámica, junto con el judaísmo y con el islam....
Messianic Bible The Holy Jewish Audio Version Free
Messianic Bible The Holy Jewish Audio Version Free

GBP : Free

Messianic Bible translations are translations, or editions of translations, in English of the Christian Bible which are widely used within the Messianic Judaism movement. This version is the World Messianic Bible (formerly known as The World English Bible: Messianic Edition (WEB:ME) or The Hebrew Names Version (HNV)) is a free public domain Messianic Bible....
Catholic Daily Prayers
Catholic Daily Prayers

GBP : Free

This application contains more than 3000 bible prayers and about 100 topics.
Also you can bookmark your favorite prayers , copy to clipboard, share via sms, facebook or any other application
Hopefully simple and user friendly interface helps you to enjoy the catholic prayers .

Here is a large list of the topics and count of catholic prayers:
- about Acts of - (306)
- Advent - (17)
- Angel - (56)
- Ash Wednesday - (19)
- prayers about Babies - (5)
- Baptism - (7)
- Basic - (222)
- Biblical prayers - (102)
- Birthday - (2)
- Career - (6)
- prayers about Children - (40)
- Christ - (13)
- Christmas - (22)
- Communion - (78)
- Confession - (10)
- Congregation of the Blessed Sacrament - (11)
- Consolation - (4)
- Crucifix - (2)
- Danger - (4)
- Devotion Prayers- (16)
- Disasters - (1)
- Divinity - (15)
- Dying - (68)
- Easter - (13)
- Evening Prayers - (30)
- Faith - (51)
- Family - (102)
- Fathers - (8)
- Forgiveness Prayers - (7)
- to God - (69)
- Grace - (11)
- Guidance - (7)
- Haiku - (38)
- Healing- (35)
- Holiday - (10)
- Holiness - (3)
- Holy Spirit - (73)
- Home - (5)
- Hope - (55)
- Inspirational Prayers - (1)
- Intercession - (10)
- Invocation - (21)
- Jesus Christ - (119)
- Lent - (26)
- Life - (23)
- Litanies - (23)
- prayers about Love - (14)
- Marian - (Mary) - (277)
- Marriage - (4)
- Martyrs - (3)
- Mass - (56)
- Meals - (16)
- Morning Prayers - (22)
- Motherhood - (5)
- Offering - (16)
- Other - (90)
- Peace - (47)
- Perseverance - (9)
- Pope - (46)
- Pope Leo XIII - (7)
- Pope Pius XII - (24)
- Praise - (30)
- Prayers as Blessings - (49)
- Prayers by Pope John Paul II - (6)
- Prayers by St. Francis de Sales - (4)
- Prayers for the Pope - (2)
- Prayers in SPANISH - (5)
- Prayers of the Church - (14)
- Prayers of the Cross - (10)
- Priests - (41)
- Pro Life - (4)
- Prosperity - (5)
- Protection - (31)
- Purgatory - (26)
- Repentance - (11)
- Requests - (4)
- prayers about Saint - (132)
- Salvation - (12)
- Service - (4)
- Sick - (38)
- about Special Intentions - (3)
- St. Anthony of Padua Prayers - (23)
- St. Gregory the Great - (1)
- St. Joseph Prayers - (39)
- St. Patrick - (13)
- St. Valentine - (18)
- Stewardship - (2)
- Strength - (3)
- Study - (5)
- Thanks - (1)
- The Rosary in Croation - (1)
- The Rosary in Dutch - (1)
- The Rosary in English - (5)
- The Rosary in French - (1)
- The Rosary in German - (1)
- The Rosary in Irish-Gaelic - (1)
- The Rosary in Italian - (1)
- The Rosary in Latin - (1)
- The Rosary in Polish - (1)
- Travel - (9)
- Trust - (4)
- Virtue - (24)
- Vocation - (19)
- Wedding - (5)
- Wisdom - (2)...
Christian Holy Bible (Red Letter English Edition)
Christian Holy Bible (Red Letter English Edition)

GBP : Free

Red letter edition of the timeless King James BIble...
Spanish English Bible - Biblia
Spanish English Bible - Biblia

GBP : Free

Bilingual Spanish English Bible
King James - Reina Valera versions

Features:
Verses of the day.
Daily reading plans.
Interface rotation.
User friendly design.
Added new setting options.
Possibility to add bookmark for any verse.
Possibility to notes bookmark for any verse.
Possibility to highlight any verse.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights.
Sharing verses.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud....
Septuaginta + New Testament (Greek Bible Translation)
Septuaginta + New Testament (Greek Bible Translation)

GBP : Free

Septuaginta + NT
The Septuagint, from the Latin word septuaginta (meaning seventy), is a translation of the Hebrew Bible and some related texts into Koine Greek. As the primary Greek translation of the Old Testament, it is also called the Greek Old Testament. This translation is quoted in the New Testament, particularly in the Pauline epistles, and also by the Apostolic Fathers and later Greek Church Fathers....
Lost Books of the Bible and The Forgotten Books of Eden
Lost Books of the Bible and The Forgotten Books of Eden

GBP : Free

The Lost Books of the Bible and The Forgotten Books of Eden

The Lost Books of the Bible by Rutherford H. Platt, Jr., 1926
This is a collection of New Testament Apocrypha, including many works which were admired and read by the early Christians, but which were later excluded from the canonical Bible. It includes accounts of the young Jesus, particularly the Gospel of Mary and the Protevangelion, which provides additional folklore about the birth and youthful adventures of Jesus and which are missing now. Of note are the letters of Paul and Seneca, and the letters of Herod and Pilate, which are most likely a forgery, but add more depth to the question of the historicity of Jesus. There are also a number of non-canonical epistles, such as Laodiceans. Also worth a close read are the three books of the Shepherd of Hermas, which uses apocalyptic and symbolic imagery. This collection is an invaluable selection of portions of the New Testament which illustrates the fluid nature of the early Biblical canon, and provides access to all of the 'spare parts.'
The Forgotten Books of Eden by Rutherford H. Platt, Jr., 1926
This is a popularized translation of the OT pseudepigrapha, quasi-Biblical writings which never achieved canonical status (or inclusion in any of the official Apocrypha). This isn't to say that these documents are forgeries, just that for one reason or another they were not considered part of the Biblical text by the first millenium (C.E.) compilers. This book contains translations of all of the texts found in volume I of the weighty Oxford University Press Apocrypha and Pseudepigrapha, without any of the apparatus.

You can find here for free such popular books as: The Apostles' Creed, The Shepherd of Hermas, The First Book of Adam and Eve, The Gospel of Nicodemus and many others books which are missing of the Bible!...
Chronological Bible in a Year - KJV Daily Reading
Chronological Bible in a Year - KJV Daily Reading

GBP : Free

This app presents you King James Bible sorted in Chronological order and grouped in 365 days.
This is a fantastic plan to follow if you wish to add historical context to your reading of the Bible. If the schedule provided is followed, the entire Bible will be read in one calendar year....
The Buddhist Bible (Buddhist Holy Book)
The Buddhist Bible (Buddhist Holy Book)

GBP : Free

Buddhist Holy Book
Buddhist Bible has had a huge influence on the growth of Buddhism in the English-speaking world in the 20th century and beyond

The first edition, which was tightly focused on source documents of Zen Buddhism, was self-published in Vermont by Goddard and had 316 pages. Goddard, particularly in this first edition, took the best available translation of key documents and edited them heavily to eliminate repetitious passages and extraneous material. So this is a readers edition, not a critical edition, of these texts. However, he did nothing to water down or simplify the message of the sutras; quite the contrary. One can read this book repeatedly and still come back with new insights on each reading.

I hope this app help you to get more information about Buddha teachings. Here you will find: The Lankavatara Sutra, The Diamond Sutra, Sutra of Transcendental Wisdom and Sutra of the Sixth Patriarch

This book slipped into the public domain due to a lack of timely copyright renewal....
Bible Study Guide with King James Bible Verses
Bible Study Guide with King James Bible Verses

GBP : Free

The study of the Bible is absolutely necessary to the development of the Christian life. This study guide, by J. W. McGarvey, was designed to afford suggestion and assistance to those who desire a fuller and more accurate knowledge of the Bible....
Bíblia em Ordem Cronológica (Biblia João Ferreira de Almeida Versão)
Bíblia em Ordem Cronológica (Biblia João Ferreira de Almeida Versão)

GBP : Free

Biblia João Ferreira de Almeida
Bíblia em ordem cronológica. Plano de leitura da Biblia em um ano

João Ferreira de Almeida
O que se sabe hoje da vida de Almeida está registrado na Dedicatória de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de Igrejas Reformadas do Sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como pastor, missionário e tradutor, durante a segunda metade do século XVII.
Nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal, Almeida morreu em 1693 - na Batávia - atual ilha de Java, Indonésia. Com apenas 16 anos, João Ferreira de Almeida dá início à tarefa de tradução da Bíblia, a qual se dedica até o final de sua vida.

Hoje, a tradução Almeida, feita em 1753, se encontra entre nós em diversas versões:

“Versão Antiga”(Sociedade Bíblica Brasileira e outras editoras): por causa da escrupulosa fidelidade aos originais hebraico, aramaico e grego é útil para o estudo, contudo rígida demais para uso litúrgico-catequético.
“Versão Corrigida” (Imprensa Batista): integra correções provindas de manuscritos melhores, atualizando levemente a linguagem.
“Versão atualizada” (Sociedade Bíblica Brasileira): igualmente corrigida com base em melhores manuscritos e atualizada mais corajosamente quanto à linguagem. É a “vulgata” dos protestantes de diversas confissões no Brasil de hoje (Sociedade Bíblica do Brasil, Rio de Janeiro 1969). Existem muitas edições, para usos diferentes; vamos mencionar somente a Bíblia “Vida Nova”, provida de bom material de estudo....
Biblia Cronológica. La Biblia en un año. Reina Valera Versión.
Biblia Cronológica. La Biblia en un año. Reina Valera Versión.

GBP : Free

Biblia Chronologica - Reina Valera. La Biblia en un año...
La Biblia Reina Valera Español
La Biblia Reina Valera Español

GBP : Free

La Biblia Reina-Valera. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lista de jefes (Antiguo Testamento):
Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, Job, Salmos, I Macabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Lista de jefes (Nuevo Testamento):
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas, Apocalipsis
La Biblia, que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español. La Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 1569, también conocida como la Biblia del Oso, es la primera traducción completa de la Biblia al español, publicada el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso es usualmente referida como Reina-Valera (RV) por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602.
La Reina-Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina-Valera (con varias revisiones a través de los años) es una de las biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma (incluyendo las iglesias evangélicas), así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales.
Traducción de Reina
Casiodoro de Reina, monje jerónimo español del Monasterio de San Isidoro del Campo, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza. Es llamada Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius, en la portada para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas.
La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro de Reina en su “Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”, se basó en el texto masorético hebreo (edición de Bomberg, 1525). Como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sanctes Pagnino (Veteris et Novi Testamenti nova translatio, 1528), porque “al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay”, corrigiendo la versión masorética cada vez que se aparta de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas la Biblia de Ferrara (Abraham Usque y Yom-Tob Athias, 1553), traducción del hebreo al judeoespañol usada por los judíos sefardíes, que Reina consideraba “obra de la mayor estima”, “por dar la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos”.
Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus (Erasmo 1516, Stephanus, 1550), en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Al parecer, tenía a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Enzinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés....
El Libro del Apocalipsis con Biblia (Audio Reina Valera Versión)
El Libro del Apocalipsis con Biblia (Audio Reina Valera Versión)

GBP : Free

El libro del Apocalipsis
El libro de las Revelaciones o Apocalipsis de san Juan es el último libro del Nuevo Testamento. También es conocido como Revelaciones de Jesucristo por el título que al principio se da a este libro y, en algunos círculos protestantes, simplemente como Revelación o Libro de las revelaciones. Por su género literario, es considerado por la mayoría de los eruditos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético.

El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos complica la tarea de interpretar la totalidad del texto y, como tal, ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debate a lo largo de la historia....
El Libro de los Salmos con la Biblia Reina Valera
El Libro de los Salmos con la Biblia Reina Valera

GBP : Free

Libro de los Salmos
Las poesías de estilo salmódico son muy abundantes en las tradiciones literarias sumeria, asiria y babilónica desde la más remota antigüedad. Estas culturas empleaban sobre todo salmos en forma de himnos o lamentaciones.

Muchos himnos religiosos egipcios (especialmente el "Himno a Atón"), inspiraron en forma directa diferentes salmos, cuyo ejemplo más evidente es el Salmo 104 (ver referencias).

La cultura cananea influyó sobre los salmos y probablemente también sobre el resto de la literatura hebrea. El rey David, que según la Biblia era poeta (no poseemos ninguna otra biografía suya) perfeccionó la organización litúrgica y aplicó un poderoso impulso a la poesía salmódica hasta alcanzar la gran variedad y calidad de los poemas reunidos en este libro.

Durante el período de la dominación persa los salmos están en pleno apogeo y se van diversificando en multitud de estilos y géneros diferentes: himnos, imágenes mesiánicas, lamentaciones individuales o grupales, escatología, súplicas a Dios confiando en recibir una respuesta, textos didácticos que recuerdan importantes episodios históricos, cánticos de acción de gracias de personas individuales o de la nación entera, etc.

Contenidos
Al parecer se trataba de una recolección oficial de cantos usados en la liturgia y que se empleaban en Jerusalén en el período del segundo templo. Son 150 salmos en total.8 Ahora bien, existen diferencias en cuanto a la división. Todas las versiones comprenden exactamente 150 salmos. El problema se suscita al comparar las versiones hebreas con la Septuaginta y la Vulgata. Así se pueden observar discrepancias en la numeración y división de algunos salmos. Si bien estas divergencias se refieren siempre a casos puntuales y particulares, inevitablemente repercuten en la numeración general.

La numeración que les otorga el texto hebreo sólo se corresponde con los LXX y la Vulgata en los 8 primeros salmos y en los 3 últimos. La Biblia griega fusiona los salmos 9 y 10 en uno solo, y hace lo mismo con el 113 y 114. De manera inversa, divide en dos el 116, llamando a las partes resultantes 114 y 115 y de la división del 147 hace los salmos 146 y 147.

Como regla mnemotécnica, puede decirse que entre los salmos 10 y 148, la numeración de la Septuaginta y la Vulgata es igual a la numeración hebrea menos 1. Usualmente, sin embargo, cuando se habla del Salmo n, sin dar mayores explicaciones, se está refiriendo a la numeración original hebrea.

Los salmos aparecen en el original hebreo agrupados en cinco libros o colecciones, separados por doxologías que aparecen al final de los salmos 41, 72, 89, 106 y 150. Este último consiste todo él en una doxología. . La primera mención a la recolección que de alguna manera permite datarla se encuentra en el prólogo a una traducción del Eclesiástico que se escribió hacia el 117 a. C. donde se indica que el libro de los Salmos ya formaba parte de la Biblia hebrea a inicios del siglo II a. C.

El texto
El texto original de los Salmos estaba en hebreo. Los manuscritos más antiguos con los que se cuenta y que están en esta lengua son de fines del siglo X aunque los fragmentos que se encontraron en Qumram sean de mediados del siglo I. Dado que se trataba de un texto muy usado con fines litúrgicos, sufrió diversas transformaciones y cambios que hacen muy difícil descubrir el texto hebreo que fue la fuente de las traducciones más antiguas con que se cuenta. Esto se puede comprobar si se comparan textos duplicados como el del Salmo 18 con 2Samuel 33 o el Salmo 14 con el 53. Si a esto se añade el hecho de que el período de composición de todos ellos va de seis a ocho siglos.

Aun cuando se encontraron en Qumram diversos textos e incluso, en algunos casos, variantes de un mismo salmo, el más importante es el rótulo de cuero 11QPs con 41 salmos: 7 apócrifos (con el himno que se menciona en Sab 51, 13-20 y el Salmo 151 que aparece también en la Septuaginta) y los últimos 33 salmos del salterio canónico....
Portuguese English Bilingual Bible (Bíblia Almeida - King James Bible)
Portuguese English Bilingual Bible (Bíblia Almeida - King James Bible)

GBP : Free

Portuguese English Bilingual Bible (Bíblia Almeida - King James Bible)

Features:
App interface rotation.
User friendly design.
Flipping pages option.
Added new setting options.
Possibility to add bookmark for any verse.
Possibility to notes bookmark for any verse.
Possibility to highlight any verse.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights.
Sharing verses.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud....
Tagalog English Bilingual Bible (Ang Biblia - KJV)
Tagalog English Bilingual Bible (Ang Biblia - KJV)

GBP : Free

Tagalog English Bilingual Bible (Ang Biblia - King James Bible Version)

Features:
Verses of the day.
Daily reading plans.
App interface rotation.
User friendly design.
Flipping pages option.
Added new setting options.
Possibility to add bookmark for any verse.
Possibility to notes bookmark for any verse.
Possibility to highlight any verse.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights.
Sharing verses.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud....
Swahili English Bilingual Bible (Biblia Takatifu - King James Bible Version)
Swahili English Bilingual Bible (Biblia Takatifu - King James Bible Version)

GBP : Free

Swahili English Bilingual Bible (Biblia Takatifu - King James Bible)

Features:
App interface rotation.
User friendly design.
Flipping pages option.
Added new setting options.
Possibility to add bookmark for any verse.
Possibility to notes bookmark for any verse.
Possibility to highlight any verse.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights.
Sharing verses.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud....
Bíblia JFA Off-line para Celular. Almeida Revista
Bíblia JFA Off-line para Celular. Almeida Revista

GBP : Free

Bíblia Sagrada João Ferreira de Almeida. Antigo Testamento e Novo Testamento

Lista de cabeças (Antigo Testamento):
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias

Lista de cabeças (Novo Testamento):
São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, Atos dos Apóstolos, Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito, Filêmon, Hebreus, São Tiago, I São Pedro, II São Pedro, I São João, II São João, III São João, São Judas, Apocalipse

João Ferreira de Almeida
O que se sabe hoje da vida de Almeida está registrado na Dedicatória de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de Igrejas Reformadas do Sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como pastor, missionário e tradutor, durante a segunda metade do século XVII.
Nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal, Almeida morreu em 1693 - na Batávia - atual ilha de Java, Indonésia. Com apenas 16 anos, João Ferreira de Almeida dá início à tarefa de tradução da Bíblia, a qual se dedica até o final de sua vida.

Hoje, a tradução Almeida, feita em 1753, se encontra entre nós em diversas versões:

“Versão Antiga”(Sociedade Bíblica Brasileira e outras editoras): por causa da escrupulosa fidelidade aos originais hebraico, aramaico e grego é útil para o estudo, contudo rígida demais para uso litúrgico-catequético.
“Versão Corrigida” (Imprensa Batista): integra correções provindas de manuscritos melhores, atualizando levemente a linguagem.
“Versão atualizada” (Sociedade Bíblica Brasileira): igualmente corrigida com base em melhores manuscritos e atualizada mais corajosamente quanto à linguagem. É a “vulgata” dos protestantes de diversas confissões no Brasil de hoje (Sociedade Bíblica do Brasil, Rio de Janeiro 1969). Existem muitas edições, para usos diferentes; vamos mencionar somente a Bíblia “Vida Nova”, provida de bom material de estudo....
La Biblia Hablada Offline en Español. Reina Valera
La Biblia Hablada Offline en Español. Reina Valera

GBP : Free

La Biblia Reina-Valera. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lista de jefes (Antiguo Testamento):
Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, Job, Salmos, I Macabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Lista de jefes (Nuevo Testamento):
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas, Apocalipsis
La Biblia, que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español. La Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 1569, también conocida como la Biblia del Oso, es la primera traducción completa de la Biblia al español, publicada el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso es usualmente referida como Reina-Valera (RV) por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602.
La Reina-Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina-Valera (con varias revisiones a través de los años) es una de las biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma (incluyendo las iglesias evangélicas), así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales.
Traducción de Reina
Casiodoro de Reina, monje jerónimo español del Monasterio de San Isidoro del Campo, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza. Es llamada Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius, en la portada para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas.
La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro de Reina en su “Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”, se basó en el texto masorético hebreo (edición de Bomberg, 1525). Como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sanctes Pagnino (Veteris et Novi Testamenti nova translatio, 1528), porque “al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay”, corrigiendo la versión masorética cada vez que se aparta de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas la Biblia de Ferrara (Abraham Usque y Yom-Tob Athias, 1553), traducción del hebreo al judeoespañol usada por los judíos sefardíes, que Reina consideraba “obra de la mayor estima”, “por dar la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos”.
Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus (Erasmo 1516, Stephanus, 1550), en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Al parecer, tenía a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Enzinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés....
Bible Offline with Red Letter
Bible Offline with Red Letter

GBP : Free

The Holy Bible. King James Version. Old Testament and New Testament. With red letters to indicate the actual words that Jesus spoke
List of chapters (Old Testament):
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, Job, Psalms, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi

List of chapters (New Testament):
Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation
The King James Version (KJV), commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Bible (KJB), is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer Robert Barker, this was the third translation into English to be approved by the English Church authorities. The first was the Great Bible commissioned in the reign of King Henry VIII, and the second was the Bishops' Bible of 1568. In January 1604, King James I convened the Hampton Court Conference where a new English version was conceived in response to the perceived problems of the earlier translations as detected by the Puritans, a faction within the Church of England.
James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would conform to the ecclesiology and reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. The translation was done by 47 scholars, all of whom were members of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while the Apocrypha were translated from the Greek and Latin. In the Book of Common Prayer (1662), the text of the Authorized Version replaced the text of the Great Bible – for Epistle and Gospel readings – and as such was authorized by Act of Parliament. By the first half of the 18th century, the Authorized Version was effectively unchallenged as the English translation used in Anglican and Protestant churches. Over the course of the 18th century, the Authorized Version supplanted the Latin Vulgate as the standard version of scripture for English speaking scholars. Today, the most used edition of the King James Bible, and often identified as plainly the King James Version, especially in the United States, closely follows the standard text of 1769, edited by Benjamin Blayney at Oxford....
Women's Bible Audio Scripture
Women's Bible Audio Scripture

GBP : Free

Women's Bible. King James Version. Old Testament and New Testament. With red letters to indicate the actual words that Jesus spoke
List of chapters (Old Testament):
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, Job, Psalms, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi

List of chapters (New Testament):
Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation
The King James Version (KJV), commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Bible (KJB), is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer Robert Barker, this was the third translation into English to be approved by the English Church authorities. The first was the Great Bible commissioned in the reign of King Henry VIII, and the second was the Bishops' Bible of 1568. In January 1604, King James I convened the Hampton Court Conference where a new English version was conceived in response to the perceived problems of the earlier translations as detected by the Puritans, a faction within the Church of England.
James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would conform to the ecclesiology and reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. The translation was done by 47 scholars, all of whom were members of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while the Apocrypha were translated from the Greek and Latin. In the Book of Common Prayer (1662), the text of the Authorized Version replaced the text of the Great Bible – for Epistle and Gospel readings – and as such was authorized by Act of Parliament. By the first half of the 18th century, the Authorized Version was effectively unchallenged as the English translation used in Anglican and Protestant churches. Over the course of the 18th century, the Authorized Version supplanted the Latin Vulgate as the standard version of scripture for English speaking scholars. Today, the most used edition of the King James Bible, and often identified as plainly the King James Version, especially in the United States, closely follows the standard text of 1769, edited by Benjamin Blayney at Oxford....
Catholic Women's Bible (CPDV Offline Free Audio Version in English)
Catholic Women's Bible (CPDV Offline Free Audio Version in English)

GBP : Free

Catholic Women's Bible

The Catholic Public Domain Version was created by making a verse by verse translation of the Latin Vulgate Bible, comparing each verse to the text of the Challoner Douay Rheims version. The Catholic Public Domain Version is a new translation of the Latin Vulgate, made using the Challoner Douay Rheims version as a guide.
The Catholic Public Domain Version of the Bible is a translation of the Sacred Bible, Sixtus V and Clement VIII Latin Vulgate edition. The 1914 Hetzenauer edition of the Vulgate was the main source text. Several other Latin editions were consulted including the 1861 Vercellone edition, the 1822 - 1824 Leander van Ess edition (which compares the 1590, 1592, 1593, 1598 editions of the Sixtus V and Clement VIII editions), and the modern-day Tweedale Edition (London, 2005). The Challoner Douay-Rheims Version of the Bible was used as a guide in translating the Latin text into English. The original Rheims Douai Bible was also frequently consulted....
La Bible pour la Femme (Louis Segond Audio Version) The Women´s Bible in French
La Bible pour la Femme (Louis Segond Audio Version) The Women´s Bible in French

GBP : Free

La Bible pour la Femme.

Bible en français Louis Segond (Traduction King James Version - KJV) Ancien Testament et du Nouveau Testament.
Aussi je vous recommande "Concordance Biblique" - vous trouver dans mes applications.
Après la mort de Segond, la Société biblique britannique et étrangère révise la traduction, en 1910, en choisissant d'autres termes doctrinaux plus conformes à la pensée protestante orthodoxe (par exemple : « sacrificateurs » à la place de « prêtres », « foi » à la place de « fidélité »)6. Cette version 1910 deviendra la traduction protestante la plus lue au cours du xxe siècle.
Jusqu'au 19ème siècle, le protestantisme francophone a pour l'essentiel utilisé la traduction de la Bible réalisée par Olivétan, un cousin de Jean Calvin.
La Compagnie des pasteurs de Genève demande au docteur en théologie Louis Segond de réaliser une nouvelle traduction. Celui-ci traduit les textes à partir de l'hébreu, de l'araméen et du grec, langues "originelles", et non plus d'après la Vulgate latine, comme cela se faisait jusqu'alors. L'Ancien Testament ne comprend pas les textes appelés deutérocanoniques par la tradition catholique.
La version Segond paraît en 1880. Elle connaîtra une très grande diffusion et sera adoptée par l'ensemble du protestantisme francophone. En 1910 parait le texte de la 3ème édition, remanié et révisé. Il laisse mieux apparaître la divinité de Jésus Christ, selon les textes originaux....
Biblia de la Mujer en Audio
Biblia de la Mujer en Audio

GBP : Free

Biblia de la Mujer (Reina-Valera Versión). Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lista de jefes (Antiguo Testamento):
Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, Job, Salmos, I Macabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Lista de jefes (Nuevo Testamento):
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas, Apocalipsis
La Biblia, que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español. La Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 1569, también conocida como la Biblia del Oso, es la primera traducción completa de la Biblia al español, publicada el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso es usualmente referida como Reina-Valera (RV) por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602.
La Reina-Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina-Valera (con varias revisiones a través de los años) es una de las biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma (incluyendo las iglesias evangélicas), así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales.
Traducción de Reina
Casiodoro de Reina, monje jerónimo español del Monasterio de San Isidoro del Campo, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza. Es llamada Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius, en la portada para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas.
La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro de Reina en su “Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”, se basó en el texto masorético hebreo (edición de Bomberg, 1525). Como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sanctes Pagnino (Veteris et Novi Testamenti nova translatio, 1528), porque “al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay”, corrigiendo la versión masorética cada vez que se aparta de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas la Biblia de Ferrara (Abraham Usque y Yom-Tob Athias, 1553), traducción del hebreo al judeoespañol usada por los judíos sefardíes, que Reina consideraba “obra de la mayor estima”, “por dar la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos”.
Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus (Erasmo 1516, Stephanus, 1550), en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Al parecer, tenía a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Enzinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés....
Biblia Católica para la Mujer en Español con Audio
Biblia Católica para la Mujer en Español con Audio

GBP : Free

Biblia Católica para la Mujer
La biblia católica es la biblia usada por los católicos. Contiene los libros deuterocanónicos y notas explicativas (comentarios, explicaciones e indicaciones), mientras que la biblia empleada por los protestantes carece de los deuterocanónicos y de las notas.

Canon de la biblia católica
Según el Catecismo de la Iglesia católica, la lista de los libros de la biblia católica está compuesta por 46 escritos para el Antiguo Testamento (incluyendo los deuterocanónicos) y por 27 escritos para el Nuevo Testamento. El canon definitivo fue establecido en el Concilio de Trento....
Biblia Cornilescu pentru Femeile. Audio Bible in Romanian for Women
Biblia Cornilescu pentru Femeile. Audio Bible in Romanian for Women

GBP : Free

Biblia Română pentru Femeile (Romanian Holy Bible)
Cornilescu (1921)
Dumitru Cornilescu (n. 4 aprilie 1891, comuna Slașoma, județul Mehedinți - d. 1975, Elveția) a fost ierodiacon și autor al unei traduceri în limba română a Bibliei, publicată în 1921, traducere care este în prezent cea mai răspândită traducere în rândul confesiunilor protestante (inclusiv cele neoprotestante).
Biblia (din lb. greacă βιβλίον, pl. βιβλία -cărți) se referă la scripturile sacre din iudaism și creștinism. Aceste scripturi sunt compilații ale unor documente separate (numite „cărți”) scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are circa 100-150 scriitori diferiți, provenind din intelectualitatea aflată în serviciul conducătorilor politici. Cărțile sale au fost publicate separat și adunate în secolele I-II e.n. pentru a forma prima Biblie ebraică, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creștină, numită de creștini și Sfânta Scriptură.
Prima parte a Bibliei creștine este numită Vechiul Testament (din grecescul "palaia diathékè"). Vechiul Testament reprezintă în mare traducerea grecească (sau din aceasta în alte limbi) a textului sacru ebraic așa cum era el prin secol II î.e.n. O împărțire cu origine evreiască pe criterii funcționale a Vechiului Testament îl împarte pe acesta în Legea ("Legea lui Moise", "Pentateucul", adică primele "cinci cărți" ale Bibliei), Profeții și Scrierile Sfinte. A doua parte a Bibliei creștine este numită Noul Testament.
Prima traducere integrală a Bibliei în limba română a fost tipărită în 1688. Biblia a cunoscut mai multe traduceri în limba română. Denominațiile neoprotestante folosesc traducerea Bibliei în limba română de Dumitru Cornilescu, cu sau fără explicații. De remarcat că traducerea Cornilescu a fost inițial acceptată de Biserica Ortodoxă, prima traducere a lui Dumitru Cornilescu a apărut cu binecuvântarea patriarhului României, fiind ulterior respinsă de Biserica Ortodoxă (după ce preotul Dumitru Cornilescu a început să dea învățături specifice cultelor evanghelice cum ar fi îndreptățirea prin credință), dar folosită de Oastea Domnului și de confesiunile neoprotestante. Criticii din vremea publicării ei au considerat-o „net superioară oricărei alte traduceri, fiind prezentată într-o limbă suplă și curgătoare, care lipsește oricărei alte traduceri; fiind expusă într-o limbă care vorbește înseși inimilor oamenilor”. Biserica Ortodoxă Română a generat, la rândul ei, mai multe traduceri de-a lungul timpului, fie integrale fie parțiale, a Sfintei Scripturi, e.g., Biblia „Carol al II-lea”, Palia de la Orăștie, „Biblia pe versuri tocmită”....
여성 성경 Korean Women’s Bible
여성 성경 Korean Women’s Bible

GBP : Free

여성 성경 Korean Women’s Bible
성경. 구약 성서와 신약 성서
성경(聖經)은 통상 기독교 또는 유대교 신앙의 최고 경전을 일컫는 말이다. 그 구성은 기독교와 유대교 간에 차이가 있다. 영어로 통상 불리는 바이블(bible)이라는 말은 고대 서양에서 책을 만들던 파피루스의 무역 집산지였던 비블로스 지역에서 비롯된 고대 그리스어 토 비블리온(τό βιβλίον그 책)이라는 말에서 왔다. 동양에서는 역사적으로 그 진리됨이 검증된 책에 경(經)이라는 칭호를 붙인 까닭에 성경이라는 말이 연유한 것으로 보인다. 성서(聖書)라는 말도 많이 사용된다. '성서의 경전성을 강조하는 보수적인 그리스도인들은 성경을, 성서에 대한 비판적 접근을 강조하는 진보적 그리스도인들은 성서라는 말을 쓰는 경향이 있다.'고 주장하기도 한다
성경의 원류에 해당하는 유대인의 성경 타나크는 대략 B.C. 1500~400년대 사이에 오랜 세월을 거쳐 바빌로니아, 팔레스티나, 이집트 등의 지역에서 낱권들로 기록된 경전들을 모아 놓은 것으로서, 오랜 세월을 거쳐 한권의 책으로 만들어졌다. 유대인의 전통에 의하여 총 24권으로 구성되어 있으며, 이 구성의 확립에 관해서는 여러 전승들이 전해지나, 기원후 90년경에 있었던 얌니아 회의때 현재의 분류가 확립되었다는 전승이 정설로 버린다. 기독교의 구약성경과 거의 비슷하지만 서로 빠지거나 더해진 책들이 있고, 배열 순서가 똑같다....
Tagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman
Tagalog Women's Bible - Ang Biblia for Woman

GBP : Free

Filipino. Ang Biblia (TLAB) (Bible in Tagalog for Women)
Kabanata:
Lumang Tipán
- Genesis
- Exodo
- Levitico
- Mga Bilang
- Deuteronomio
- Josue
- Mga Hukom
- Ruth
- I Samuel
- II Samuel
- I Mga Hari
- II Mga Hari
- I Mga Cronica
- II Mga Cronica
- Ezra
- Nehemias
- Esther
- Job
- Mga Awit
- Mga Kawikaan
- Eclesiastes
- Ang Awit ng mga Awit
- Isaias
- Jeremias
- Mga Panaghoy
- Ezekiel
- Daniel
- Hoseas
- Joel
- Amos
- Obadias
- Jonas
- Mikas
- Nahum
- Habakuk
- Sefanias
- Hagai
- Zacarias
- Malakias
Bagong Tipán
- Mateo
- Marcos
- Lucas
- Juan
- Mga Gawa
- Mga Taga-Roma
- I Mga Taga-Corinto
- II Mga Taga-Corinto
- Mga Taga-Galacia
- Mga Taga-Efeso
- Mga Taga-Filipos
- Mga Taga-Colosas
- I Mga Taga-Tesalonica
- II Mga Taga-Tesalonica
- I Kay Timoteo
- II Kay Timoteo
- Tito
- Filemon
- Mga Hebreo
- Santiago
- I Pedro
- II Pedro
- I Juan
- II Juan
- III Juan
- Judas
- Apocalipsis
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksiyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE (Mateo 24:34, Marcos 13:30, Marcos 8:12, Marcos 8:38, Marcos 9:19, Lukas 21:32, Mateo 10:23). Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33).[
Nagmula ang salitang Bibliya ng Tagalog at ang Bible ng Ingles mula sa Griyegong biblia na nangangahulugang "mga aklat" o "mga maliliit na aklat." Hinango naman ang Griyegong biblia mula sa isa pa nilang salita: ang biblos, na lumalarawan sa panloob na bahagi ng halamang papirus, isang sangkap sa paggawa ng sinaunang mga papel. May isang lugar sa Phoenicia, ang lungsod ng Gebal, na tinaguriang "Byblos" ng mga Griyego dahil kilala ang pook sa paggawa ng papel na papirus.
Tanakh o Lumang Tipan
Ang mga aklat ng Tanakh o Lumang Tipan ay orihinal na isinulat sa alpabetong Paleo-Hebreo. Bago matuklasan ang Dead Sea Scrolls sa kweba ng Qumran noong 1947 hanggang 1956, ang pinakamatandang pragmentaryong (hindi kumpleto) manuskrito ng Hebreo ang Nash Papyrus na isinulat mula 150 hanggang 110 BCE. Ang pinakamatandang kumpletong manuskrito ng Lumang Tipan (Tanakh) ay Codex Sinaiticus (ika apat na siglo CE) na kinopya mula sa Griyegong Salin na Septuagint. Ang Septuagint ay isinalin sa Griyego mula Hebreo noong ikatlo hanggang ika isang siglo BCE. Sa mga panahong ito ang Israel ay nasa ilalim ng imperyong Griyego. Ang Septuagint ang pinagkuhanan ng sipi (quotes) ng Lumang Tipan ng mga may akda ng Bagong Tipan at ng mga "ama ng simbahan".
Bagong Tipan
Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay orihinal na isinulat sa Griego. Ang mga kauna unahang salin ng Bagong Tipan sa ibang lenggwahe ay kinabibilangan ng lumang Latin (ika 2 siglo CE), lumang Syriac (ika 4 hanggang ika 5 siglo CE), at Coptic (ikaapat na siglo CE). Isa pang salin sa Latin bukod sa "lumang Latin" ang Vulgata na isinalin ni Jerome (342–420 CE). Ang Peshitta na isinalin sa lenggwaheng Syriac ang bibliang ginagamit sa iglesiang Syriac....
Szent Károli Biblia - Audio Hungarian Holy Bible
Szent Károli Biblia - Audio Hungarian Holy Bible

GBP : Free

Szent Biblia (Hungarian Holy Bible)
Karoli Bible 1908 (HUNK)
A Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A Bibliát szent jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezik. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia – a Tanakh – azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az 1. században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról „tanúskodnak”, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak, vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát: a zsidó Bibliát magában foglaló Ószövetségre (Ótestamentum) és az apostoli írásokat tartalmazó Újszövetségre (Újtestamentum). Gramata-nak, azaz Írásoknak nevezték az ószövetségi és újszövetségi könyvek együttesét.
Szócikkünkben a keresztény Bibliát tárgyaljuk. A zsidó Bibliáról lásd a hagyományos zsidó teológiához kapcsolódó Tanakh, illetve a nemzetközi tudományos kutatás nézőpontját tükröző Héber Biblia szócikkeket.

A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét (Isteni eredetét) és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a 397-es III. Kárthágói Zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak (pszeudoepigráf) vagy nem Isten által sugalltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifoknak nevezik. A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott négy evangélium (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma) került. Ezekkel együtt közel harminc különböző – sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó, gyakran gnosztikus – evangélium is létezett.

A Jamniai zsinaton Kr. u. 90 körül megszületik a zsidó kánon. Elfogadták a protokanonikus könyveket, a deuterokanonikusokat nem. Ezt veszi át később a protestáns egyház az Ószövetség tekintetében. A katolikus egyház kanonizálta a deuterokanonikus könyveket is.

A Biblia értelmezése
A keresztény hívők körében a hagyományos nézet az, hogy a Biblia megírása Isten vezérletével történt, és így az igazságot szó szerint vagy átvitt értelemben közvetíti az emberiségnek. Az utóbbi időkben sok keresztény nézetét erősen befolyásolták az ún. bibliakritikusok, és ezen változás ellenhatásaként egy fundamentalista irányzat is kialakult, amelynek fő célja a Biblia szó szerinti tökéletességének bizonyítása. Idővel a Biblia értelmezése vált a protestáns és a katolikus felekezetek közötti hagyományos különbségek kulcspontjává. Míg előbbiek úgy hiszik, hogy a Biblia önmagáért beszél, utóbbiak azt tartják, hogy az Egyház feladata a Bibliát megfelelően értelmezni. Ezért van az, hogy a protestáns Bibliákban nincsen lábjegyzet, így a nehezebben érthető részeket szabadon értelmezik. (A véleménykülönbségek miatt korábban tovább darabolódtak a protestáns egyházak). A katolikus Bibliák tartalmaznak lábjegyzeteket, amelyeket az Egyház értelmezett....
Nombres Biblicos y su Significado - Biblical Names
Nombres Biblicos y su Significado - Biblical Names

GBP : Free

Nombre Bíblicos y la Biblia Reina Valera
Nombre Bíblicos y su Significado. Nombres Biblicos de hombre....
Book of Common Prayer. All Prayers for each Day
Book of Common Prayer. All Prayers for each Day

GBP : Free

Book of Common Prayer (ECUSA), based on the 1979 Episcopal Church of the United States of America edition
And Holy Bible (King James Version)
The U S Book of Common Prayer (BCP) is not and never has been under copyright.
https://en.wikisource.org/wiki/Book_of_Common_Prayer_(ECUSA)
Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church

This book, "The book of common prayer (BCP), and administration of the sacraments, and other rites and cermonies of the church, according to the use of The Church of England, together with the Psalter or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches;", by Church of England, is a replication of a book originally published before 1900. It has been restored by human beings, page by page, so that you may enjoy it in a form as close to the original as possible.

The Table of Contents of BCP:
The Daily Office
- Daily Morning Prayer: Rite One
- Daily Evening Prayer: Rite One
- Daily Morning Prayer: Rite Two
- Noonday Prayer
- Order of Worship for the Evening
- Daily Evening Prayer: Rite Two
- Compline
- Daily Devotions for Individuals and Families
- Table of Suggested Canticles
The Great Litany
The Collects: Traditional
- Seasons of the Year
- Holy Days
- Common of Saints
- Various Occasions
The Collects: Contemporary
- Seasons of the Year
- Holy Days
- Common of Saints
- Various Occasions
Proper Liturgies for Special Days
- Ash Wednesday
- Palm Sunday
- Maundy Thursday
- Good Friday
- Holy Saturday
- The Great Vigil of Easter
Holy Baptism
- Concerning the Service
- Holy Baptism
The Holy Eucharist
- An Exhortation
- A Penitential Order: Rite One
- The Holy Eucharist: Rite One
- A Penitential Order: Rite Two
- The Holy Eucharist: Rite Two
- Prayers of the People
- Communion under Special Circumstances
- An Order for Celebrating the Holy Eucharist
Pastoral Offices
- Confirmation
- A Form of Commitment to Christian Service
- Celebration and Blessing of a Marriage
- The Blessing of a Civil Marriage
- An Order for Marriage
- Thanksgiving for the Birth or Adoption of a Child
- Reconciliation of a Penitent
- Ministration to the Sick
- Ministration at the Time of Death
- Burial of the Dead: Rite One
- Burial of the Dead: Rite Two
- An Order for Burial
Episcopal Services
- Ordination of a Bishop
- Ordination of a Priest
- Ordination of a Deacon
- Litany for Ordinations
- Celebration of a New Ministry
- Consecration of a Church or Chapel
The Psalter, or Psalms of David
Prayers and Thanksgivings
- Prayers for the World
- Prayers for the Church
- Prayers for National Life
- Prayers for the Social Order
- Prayers for the Natural Order
- Prayers for Family and Personal Life
- Other Prayers
- Thanksgivings
An Outline of the Faith, or Catechism
- An Outline of the Faith
- Concerning the Catechism...
Biblical Names with Meaning and Context from Bible
Biblical Names with Meaning and Context from Bible

GBP : Free

Biblical Names with Meaning
In this Application you find biblical names for boys and girls with meaning and Biblical Context.
Almost each name has biblical reference and Strong's Bible concordance...
Daily Bible. Reading For Today. King James Version
Daily Bible. Reading For Today. King James Version

GBP : Free

Bible Reading Plans
Chronological, Canonical and Historical reading plans for one Year, 180 and 90 Days.
You can set daily notifications and see your plan on each day.
Read the Bible in a Year with ease!

Features:
Daily Verses, Gospels and Pslams.
Daily reading plans.
Audio.
App interface rotation.
User friendly design.
Flipping pages option.
Added new setting options.
Possibility to add bookmark for any verse.
Possibility to notes bookmark for any verse.
Possibility to highlight any verse.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights.
Sharing verses.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud....
Darby Bible. The Holy Scriptures Darby Translation
Darby Bible. The Holy Scriptures Darby Translation

GBP : Free

Darby Translation. Old Testament and New Testament.
The Darby Bible (DBY, formal title The Holy Scriptures: A New Translation from the Original Languages by J. N. Darby) refers to the Bible as translated from Hebrew and Greek by John Nelson Darby. Darby published a translation of the New Testament in 1867, with revised editions in 1872 and 1884. After his death, some of his students produced an Old Testament translation based on Darby's French and German translations (see below). The complete Darby Bible, including Darby's 3rd edition New Testament and his students' Old Testament, was first published in 1890.

J. N. Darby's purpose was, as he states in the preface to his English NT, to make a modern translation for the unlearned who have neither access to manuscript texts nor training and knowledge of ancient languages of the Scriptures. He was the principal scholar for a number of translations – and not the sole translator of any one of the various translations that bear his name. He worked with various brethren who had academic and spiritual qualifications. He also acknowledges dependence on the critical work of Samuel Prideaux Tregelles and various other scholars. Darby's translation work was not intended to be read aloud. His work was for study and private use. In his own oral ministry he generally used the English KJV.

When Mr. Darby first issued his New Translation into English he wrote in the preface to the Revelation 'if the reader find my translation exceedingly similar to Mr. William Kelly's, I can only rejoice in it, as mine was made a year or two before his came out, and he has never seen mine up to the time of my writing this . . .' (Darby went on to write that his New Testament translation had been lying by him for some years then). In his introduction to the 1890, German version, he wrote, "In the issue of this translation, the purpose is not to offer to the man of letters a learned work, but rather to provide the simple and unlearned reader with as exact a translation as possible."

In the Old Testament Darby translates the covenant name of God as "Jehovah" instead of rendering it "LORD" or "GOD" (in all capital letters) as most English translations do. Among other widely used translations only Robert Young's Literal Translation, the American Standard Version (1901), and the Jehovah's Witnesses' New World Translation (1950) have followed this practice (the latter introducing the Name in their New Testament over 200 times, though not occurring in the extant koine Greek text). However, even the footnotes of many editions (such as the 1961 Modified Notes Edition) of Darby Bible's New Testament indicate where "Lord" ("Kurios" in Greek) in the scripture text probably refers to Jehovah. The 1961 Modified Notes Edition of the Darby Bible includes the 1871 New Testament Preface, which says in part "All the instances in which the article is wanting before Kurios are not marked by brackets; but I give here all the passages in which Kurios, which the LXX employ for Jehovah, thence transferred to the New Testament, is used as a proper name; that is, has the sense of 'Jehovah.'" It then gives a listing of those places....
Institutes of the Christian Religion (John Calvin)
Institutes of the Christian Religion (John Calvin)

GBP : Free

Institutes of the Christian Religion and KJV Audio Bible
Bible History Book by John Calvin

Published first in 1536, the Institutes of the Christian Religion is John Calvin's magnum opus. Extremely important for the Protestant Reformation, the Institutes has remained important for Protestant theology for almost five centuries.

John Calvin's seminal work on Protestant systematic theology, The Institutes of the Christian Religion, was written as an introductory textbook on the Protestant faith and remains influential in the Western world and still widely read by theological students today.

The present edition is from the translation made by Henry Beveridge in 1845 for the Calvin Translation Society....
Biblia Diaria en Español (Estudio Bíblico de Hoy)
Biblia Diaria en Español (Estudio Bíblico de Hoy)

GBP : Free

Biblia Diaria (Reina Valera)
Planes de Lectura Bíblica: Cronológico, Canónico e Histórico por un Año, 180 y 90 Días.

Características:
Versos del día.
Planes de lectura diaria.
Audio.
Rotación de interfaz de aplicación.
Diseño más fácil de usar.
Opción de pasar las páginas.
Añadido nuevas opciones de configuración.
Posibilidad de añadir marcador de un verso.
Posibilidad de notas marcador de un verso.
Posibilidad para resaltar cualquier verso.
Buscar no sólo para el texto, sino también para los marcadores, las notas, los aspectos más destacados.
Compartir versos.
Marcadores, notas y aspectos destacados están sincronizados entre diferentes dispositivos en su cuenta de Apple a través de iCloud....
La Bible. Lecture Biblique du Jour. Louis Segond
La Bible. Lecture Biblique du Jour. Louis Segond

GBP : Free

La Bible Francais Gratuit!
Avec Audio, Verset du Jour, Lecture du Jour, paroles de Jésus en rouge et beaucoup plus!
Ancien Testament et du Nouveau Testament, version Louis Segond 1910!

Verset du jour
Evangile du jour, Psaume du jour, Verset du jour
Notifications du jour, copier et partager des versets bibliques avec votre ami!

Plans de Lecture
Plans Chronologiques, Canoniques et Historiques de lecture de la Bible pour un An, 180 et 90 Jours!
Vous pouvez suivre votre historique de lecture. Notification vous aide à ne pas oublier votre lecture du jour!
Lire Bible Francais Louis Segond en un Année Gratuit!

La Bible Audio
Audio pris en charge par la fonction Texte pour parler. L'audio fonctionne Offline et même lorsque l'application est fermée.
Il suffit de taper sur le verset et vous verrez l'icône audio.
Écoutez la Sainte Bible quand vous ne pouvez pas lire!

Louis Segond Gratitut
Version Louis Segond est la Bible la plus populaire en français. Et cette version avec de nombreuses fonctionnalités est absolument gratitut!
Il suffit de le télécharger et de profiter!...
Arabic English Bilingual Bible (Van Dyck - KJV)
Arabic English Bilingual Bible (Van Dyck - KJV)

GBP : Free

Arabic English Bilingual Bible (Van Dyck Arabic - King James English Version)

Features:
Verses of the day.
Daily reading plans.
App interface rotation.
User friendly design.
Flipping pages option.
Added new setting options.
Possibility to add bookmark for any verse.
Possibility to notes bookmark for any verse.
Possibility to highlight any verse.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights.
Sharing verses.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud....
Luther's Bible Commentary on Galatians. KJV Verses
Luther's Bible Commentary on Galatians. KJV Verses

GBP : Free

Bible Commentary and Holy Bible
Luther's Commentary on Galatians

Considered to be among those works essential to an understanding of Martin Luther's theology, Luther's Commentary on Galatians is a timeless exposition of Paul's central thought in Galatians: "The just shall live be faith."

Martin Luther was a German priest and professor of theology who initiated the Protestant Reformation. He strongly disputed the claim that freedom from God's punishment of sin could be purchased with money. He confronted indulgence salesman Johann Tetzel with his Ninety-Five Theses in 1517. His refusal to retract all of his writings at the demand of Pope Leo X in 1520 and the Holy Roman Emperor Charles V at the Diet of Worms in 1521 resulted in his excommunication by the pope and condemnation as an outlaw by the emperor.

His translation of the Bible into the language of the people (instead of Latin) made it more accessible, causing a tremendous impact on the church and on German culture. It fostered the development of a standard version of the German language, added several principles to the art of translation, and influenced the translation into English of the King James Bible. His hymns influenced the development of singing in churches. His marriage to Katharina von Bora set a model for the practice of clerical marriage, allowing Protestant priests to marry....
Commentary on New Testament and King James Bible
Commentary on New Testament and King James Bible

GBP : Free

Bible Commentary on New Testament and Holy Bible

Vincent's Word Studies

The Word Studies in the New Testament by Marvin R. Vincent (1834-1922) was first published in 1887 in four volumes. Since that time, the more than 2600 pages of this classic work have helped the English reader better understand the Bible in its original Greek language. Now the full richness of the original meaning, history, derivation, grammar, and usage of important New Testament words is accessible to the average English reader.

Vincent's Word Studies falls half-way between an exegetical commentary and a Greek lexicon. It is actually a study, in commentary form, of the vocabulary of the New Testament. This format gives Vincent the opportunity to not only discuss the subtle distinctions in meaning between different Greek words, but also to comment on the history contained in a word that might get lost in a translation. He reveals the characteristics in writing style and word usage of a particular Bible writer, pointing out the marvelous interplay of the different Greek tenses and the nicely-calculated force of the Greek article. Vincent explains in detail the proper usage and meaning of Greek idioms and the connection between different English words that are translated from the same Greek word. These fine points often cannot be brought out in a translation, but in the pages of Vincent's Word Studies, all of these language barriers are removed....
Through the Bible. Commentary and King James Bible
Through the Bible. Commentary and King James Bible

GBP : Free

Through the Bible. Bible Commentary and KJV Bible.
F.B. Meyer's Commentary

Features:
App interface rotation.
User friendly design.
Flipping pages option.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud.
Audio for Bible.
Possibility to add bookmark for any verse in Bible.
Possibility to notes bookmark for any verse in Bible.
Possibility to highlight any verse in Bible.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights in Bible.
Sharing verses in Bible....
God's Promises and King James Bible Audio Version
God's Promises and King James Bible Audio Version

GBP : Free

God's Promises in the Bible and KJV Bible

The Promises of God are grouped by Bible book. For better understanding each God's promise has a reference to Bible verse/verses.

Features:
App interface rotation.
User friendly design.
Possibility to read Bible.
Flipping pages option.
Bookmarks, notes and highlights are synchronised between different devices in your apple account via iCloud.
Audio for Bible.
Possibility to add bookmark for any verse in Bible.
Possibility to notes bookmark for any verse in Bible.
Possibility to highlight any verse in Bible.
Search not only for text, but also for bookmarks, notes, highlights in Bible.
Sharing verses in Bible....
Estudios Bíblicos Cristianos: Comentario y Biblia
Estudios Bíblicos Cristianos: Comentario y Biblia

GBP : Free

Estudios Bíblicos Cristianos: Comentario Bíblico y La Biblia Reina Valera

Características:
Rotación de la interfaz de la aplicación.
Añadido la posibilidad de leer la Biblia.
Opciones de desplazamiento de páginas.
Se han añadido nuevas opciones de configuración.
Los marcadores, las notas y los elementos destacados se sincronizan entre diferentes dispositivos de su cuenta de Apple a través de iCloud.
Audio para la Biblia.
Posibilidad de agregar marcadores para cualquier versículo de la Biblia.
Posibilidad de marcar marcadores para cualquier versículo de la Biblia.
Posibilidad de destacar cualquier versículo en la Biblia.
Busque no sólo texto, sino también marcadores, notas, resúmenes en la Biblia.
Compartiendo versículos en la Biblia....© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted